جستارهای فلسفه دین

 

نام داور سمت / سازمان
ابراهیم آزادگان دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده فلسفه علم
زینت آیت اللهی  
حمیدرضا آیت الهی مدیر مسئول و سردبیر
علی اکبر احمدی افرمجانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی اخوان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا اسکندری دامنه دانشگاه علامه طباطبایی
رضا اکبری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد اکوان استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسن بشیر دانشگاه امام صادق
نعیمه پورمحمدی استادیار فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب
عبدالرزاق حسامی فر  
احمد علی حیدری south Allameh street, Faculty of literature and foreign language
غلامحسین خدری فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور تهران جنوب
زهرا خزاعی استاد فلسفه، گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات، دانشگاه قم،قم، ایران
محمد سعیدی مهر استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
سید صدرالدین طاهری دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی عباس زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قربان علمی هیات علمی
هدایت علوی تبار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسن قدردان قراملکی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عبد الرسول کشفی استاد دانشگاه تهران دانشکدة الهیات
عبدالله نصری گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران
نرگس نظرنژاد دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات، گروه فلسفه
یاسمن هشیار دانشگاه آزاد
حسین واله دانشگاه شهید بهشتی
هادی وکیلی پژوهشگاه علوم انسانی