جستارهای فلسفه دین

روال کلی بررسی

1- دریافت مقاله از طریق سامانه؛

2- بررسی اولیه مقاله به لحاظ فرم و محتوا جهت تعیین وضعیت اولیه آن و قابل پی گیری بودن(به روز)؛

3- ارجاع مقاله به تحریریه(در یک هفته)؛

4- ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) و یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله)؛

5- پی گیری داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله در دو تا شش ماه)؛

6- ارجاع نتیجه نهایی هر مقاله به هیات تحریریه و تصمیم گیری از سوی ایشان در خصوص اولویت چاپ مقاله.

فلودیاگرام داوری