جستارهای فلسفه دین

هدف از تأسیس و انتشار نشریة جستارهای فلسفه دین پاسخ گویی به نیازهای علمی و ضروری جامعه محققان در حوزه دین پژوهی معاصر است. این نشریه می کوشد تا با بررسی و انتشار مقالات مرتبط به دین پژوهی، مسائلی را که در حوزه های مختلف تخصصی دانشگاهی مرتبط با این حوزه در ایران و سایر کشورها جهان وجود دارد را مطرح نموده و پاسخ های ارائه شده از سوی محققان را نشان دهد.

امید آن می رود با رهیافت، گامی در جهت ارتقاء مطالعات دین پژوهانه در کشور صورت بگیرد.