جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه شهید مطهری

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرسش اصلی این مقاله آن است که با نظر به مسأله معنای زندگی در فلسفه معاصر، چه نظریه‌ای در این باب از فلسفه فارابی(معلم ثانی) قابل استخراج و صورت‌بندی است و نظریه او ذیل کدام یک از نظریه‌های مطرح گنجانده می‌شود.
در این نوشتار با نظر به پیوند بنیادین میان آموزه‌های خداباور(الهیاتی) و سعادت اندیش فارابی(مبتنی بر شناخت نفس و روح نامیرای انسان)، معناگرایی فراطبیعت‌گرایانه فرض گرفته شده است. فارابی به عنوان یک فیلسوف خداباور و معتقد به روح نامیرا با پیروی از اندیشه فلاسفه یونان، نظامی را طراحی می‌کند که بر اساس آن زندگی دنیوی انسان با نظر به هدف عالی که همان رسیدن به سعادت و نیک بختی است، معنادار می‌شود.
زمانی که فراطبیعت‌گرایی فارابی به نحو مستقل از نظریات مشابه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌توان نظریه‌‌ای مبتنی بر کشف (در برابر جعل) معنای واحد در زندگی، (در برابر کثرت‌گرایی)، که عینیت (در برابر ذهن گرایی) را در عمل (و نه در اندیشه و باور) به شکل کلی (نه به صورت جزئی) از نظام فلسفی و فکری فارابی استخراج نمود.

بر این مبنا رسیدن به سعادت حقیقی که بر پایه معرفت و حکمت الهی و کسب فضایل علمی و عملی استوار است، به زندگی انسان معنا می‌بخشد و غایت قصوای او است. از منظر فارابی انسان در زندگی به سعادتی که همان معنای زندگی او است، جز در ربط با خدا دست پیدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

ایگلتون، تری (1389). معنای زندگی، ترجمۀ: عباس مخبر، چاپ اول، تهران: آگاه.
داوری، رضا (1377). فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شریف، میان محمد (1365). تاریخ فلسفه در اسلام، جلد 2، ترجمه زیر نظر: نصرالله پورجوادی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
فاخوری، حنا و جر، خلیل (1383). تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمۀ: عبدالمحمد آیتی، چاپ هفتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
فارابی (بی‌تا). آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، چاپ اول، بیروت: دارومکتبه الهلال.
فارابی (1366). السیاسه المدنیه، چاپ اول، تهران: انتشارات الزهراء.
فارابی (1379الف). اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمۀ: سید جعفر سجادی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فارابی (1379ب). سیاست مدنیه، ترجمۀ: سید جعفر سجادی، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فارابی (1389). السیاسه المدنیه، ترجمۀ: حسن ملکشاهی، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدا و سیما (سروش).
فارابی (1390). راه سعادت، ترجمۀ: نواب مقربی، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد حکمت صدرا.
فارابی (1393). فصوص الحکمه، ترجمۀ: حیدر شجاعی، تهران: انتشارات مولی.
فارابی (1396). التعلیقات، ترجمۀ: سید حسین موسویان، تهران: موسسه حکمت و فلسفه ایران.
فارابی (1991م). المله و نصوص اخری، تحقیق: محسن مهدی، چاپ دوم، بیروت: دارالمشرق.
فارابی (1310ق). رساله عیون المسائل، نسخه خطی ـ الکترونیکی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
فارابی (1405ق). فصوص الحکمه، تحقیق: شیخ محمد حسن آل یاسین، چاپ دوم، قم: انتشارات بیدار.
فارابی (1345ق). رساله فی اثبات المفارقات، حیدر آباد دکن: مطبعه مجلس دائره المعارف العثمانیه.
فارابی (1349ق). تجرید رساله الدعاوی القلبیه، حیدرآباد دکن: مطبعه مجلس دایره المعارف العثمانیه.
سلیمانی امیری، عسکری (1388). «نقد و بررسی مقاله آیا هدف خداوند می تواند سرچشمه معنای زندگی باشد؟»، معنای زندگی، جمعی از نویسندگان و مترجمان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
محمودی، حسین (1400)، درس‌گفتار، سی و سومین درس‌گفتار درباره ابوعلی سینا، ابن‌سینا و معنای زندگی، پایگاه اطلاع رسانی شهر کتاب.
نصر، سید حسین (1383). تاریخ فلسفه اسلامی، جلد 1، تهران: انتشارات حکمت.
Metz, Thaddeus (2013). Meaning in Life, Oxford University Press, United Kingdom.
Metz, Thaddeus (2000). “Could God’s purpose is the source of life’s meaning?”, Religious Studies, vol.36, number.3, Cambridge: Cambridge University Press.