جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی- تهران- ایران-

چکیده

ادیان الهی و مکاتب روان شناسی، به "رویا" و آنچه در خواب دیده می شود، توجه ویژه داشته اند و با دیدگاه و بیان خاص خود، به تبیین علت به وجود آمدن رویا، و تحلیل آن، پرداخته اند. با توجه به اینکه محی‌الدین ابن عربی یکی از عارفان پرآوزاه مسلمان است، برآن شدیم تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین رویکرد فراطبیعت گرایانه او در مسئله "رویا" و "زبان رویا" و مقایسۀ آن با نگرش طبیعت گرایانه اریک فروم، روان شناس اجتماعی مکتب فرانکفورت بپردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابن عربی "رویا" را یکی از مظاهر ناخودآگاه آدمی در ارتباط با دنیای" فراواقعی" بر می شمارد که ریشه در عالم غیر محسوس و غیر مادی دارد. عالمی که معانی و حقایق، صورت جسمانی به خود گرفته اند و منتقل کننده مضامینی هستند که ابن عربی آن را ذیل کلان مفهوم "زبان نمادین " صورتبندی کرده است. این در حالی است که اریک فروم بر اهمیت اتصال و ارتباط رویاها و ضمیر ناخودآگاه فرد با طبیعت تأکید دارد. وی رویاها را پدیده ای مربوط به روان، کاملا معتبر، دلالت گر و با معنی می داند که در آن، تجربیات ناخودآگاه به صورت نمادها و نشانه هایی از نیازها و تمایلات نهان فرد مشاهده می شود که ذیل مفهوم "زبان سمبولیک" به تبیین آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم
فروم، اریک (1362). زبان از یاد رفته، ترجمۀ: ابراهیم امانت، تهران: انتشارات مروارید.
ابن عربی، محی‌الدین (بی‌تا). الفتوحات المکّیه، بیروت: دارالصادر.
ابن عربی، محی‌الدین (1393). رسالۀ ما لایعوّل علیه، ترجمۀ: سعید رحیمیان، تهران: نگاه معاصر.
ابن عربی، محی‌الدین (1946م). فصوص الحکم، قاهره: دار إحیاء الکتب العربیة.
بابایی، علی (1398). سه‌گانه‌های عالم معرفت، اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
چیتیک، ویلیام (1390). طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابن عربی، ترجمۀ: مهدی نجفی افرا، تهران: انتشارات جامی.
چیتیک، ویلیام (1392). عوالم خیال؛ ابن عربی و مسئله اختلاف ادیان، ترجمۀ: قاسم کاکایی، تهران: هرمس.
چیتیک، ویلیام (1393). ابن عربی وارث انبیا، ترجمۀ: هوشمند دهقان، تهران: انتشارات پیام امروز.
عفیفی، ابوالعلاء (1380). شرحی بر فصوص الحکم، ترجمۀ: نصرالله حکمت، تهران: الهام.
قونوی، صدرالدین (1371). فکوک، مقدمه و ترجمه و تصحیح: محمد خواجوی، تهران: مولی.
قیصری، داود (1390). شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمۀ: محمّد خواجوی، تهران: مولی.
موحد، محمد علی و موحد، صمد (1386). فصوص الحکم ابن عربی؛ ترجمه، توضیح و تحلیل، تهران: نشر کارنامه.
 
Miri, Seyed Javad (2014). Reclaiming the Sane Society: Essays on Erich Fromm's Thought, Boston: The University of Massachusetts.
Miri, Seyed Javad (2011). Reflections on Erich Fromm, London: London Academy of Iranian Studies Press.