جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری فلسفه دانشگاه تبریز

2 استاد‌یار فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

آیا هیوم می‌کوشید بشریت را به‌ تمامه از یوغ دین و گرایشات دینی رها سازد؟ اغلب چنین می‌انگارند. مقالة حاضر ضمن بیان مناقشه-برانگیز‌بودن فرض رایج، می‌خواهد نشان ‌دهد رویکرد هیوم نسبت به حضور دین در زندگی آدمی، لااقل در شکل حداقلی و ناگزیر آن، یک رویکرد خوش‌بینانه است. زیرا این فیلسوف، در درجة نخست، بلند‌پروازی برای تنزیة به ‌تمامة بشریت از تمام اشکال دین را، به ‌عنوان مثالی ناگوار از خیره‌سری فلسفی، رها کرده است. ثانیاً، به ‌‌‌رغم ملاحظات طبیعت‌گرایانة هیوم درخصوص منشاء و ریشه‌های دین تنها راه ما در برابر منشاء، علل و محرِّک دین نوعی سکوت و یا پذیرش منفعلانة آن نیست. دو فقرة متأخر چیزی است که ما از آن با عنوان خوش‌بینی معتدل هیوم نسبت به حضور دین در زندگی آدمی یاد کرده‌ایم.
 
*این مقاله از طرح پسادکتری دانشگاه تبریز با شماره قرارداد 940 به تاریخ  14/ 12/ 1400 و مصوبة هیأت رئیسه به شماره 43 و تاریخ 16/12/1400 استخراج گردیده است. مایل هستیم از دانشگاه تبریز به دلیل حمایت سازمانی آن در راه ­اندازی دوره پسادکتری تشکر بکنیم.

کلیدواژه‌ها

 • Butler, J. (1849). The Works, Edited by S. Halifax. 2 vols. Oxford: Oxford University Press.
 • Fogelin, R. (1985). Hume’s Skepticism in the Treatise of Human Nature, London: Routledge.
 • Gaskin, C.A. (1983). “Hume’s Attenuated Deism”, Archiv für Geschichte der Philosophie 65: 160–173.
 • Gaskin, C.A. (1988). Hume’s Philosophy of Religion, 2nd ed. London: Macmillan.
 • Hendel, (1925). Studies in the Philosophy of David Hume, Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill.
 • Hobbes, T. (1994). Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, Edited with an introduction by E. Curley. Indianapolis: Hackett. (References are to chapter and section numbers).
 • Hume, (1932). The Letters of David Hume, 2 vols. edited by J. Y. T. Greig. Oxford: Clarendon Press. Cited by volume, page number, and letter number: LET, 1:24–5, no. 6.
 • Hume, D. (1967). A Letter from a Gentleman to his friend in Edinburgh, edited by E. C. Mossner and J. V. Price. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Hume, (1985). Essays: Moral, Political, and Literary, edited by E. F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics.
 • Hume, D. (2016). A Treatise of Human Nature, book 1, Translated by Jalal Paykani. first ed. Qoqnoos Publishing House: Tehran. [In Persian].
 • Hume, D. (2017A). Natural History of Religion, Translated by Hamid Inayet. Khaarazmi publishing co: Tehran. [In Persian].
 • Hume, D. (2017B). An Enquiry Concerning the Principles of Morals, Translated by Majid Davoudi. 3rd ed. Nashre Markaz: Tehran. [In Persian].
 • Hume, D. (2017C). Dialogues Concerning Natural Religion, Translated by Rasoul Rasoulipour, Sode Mehtabpur. first ed. Hekmat Publication: Tehran. [In Persian].
 • Hume, D. (2018A). A Treatise of Human Nature, books 2 & 3, Translated by Jalal Paykani. first ed. Qoqnoos Publishing House: Tehran. [In Persian].
 • Hume, D. (2018B). An Enquiry Concerning Human Understanding, Translated by Kaveh Lajevardi. Nashre Markaz: Tehran. [In Persian].
 • Israel, (2006). Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670–1752. Oxford: Oxford University Press.
 • Lazemi, F. (2022). The place of Religion on David Hume's Philosophy, doctoral thesis, Tabriz University. [In Persian].
 • Livingston, (1998). Philosophical Melancholy and Delirium, Chicago: Chicago University Press.
 • Marx, (1974). Writings of the Young Marx on Philosophy and Society, Edited and translated by L. D. Easton and K. H. Guddat. Garden City, N.Y.: Doubleday.
 • Mossner, C. (1980). The Life of David Hume, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Robertson, J. M. (1926). The Dynamics of Religion, 2nd ed. London: Watts.
 • Russell, P. (2021). “Hume's Skepticism and the Problem of Atheism”, In Reacsting Hume and Early Modern Philosophy: Selected Essays. New York, NY, USA: Oxford University Press. 303-339.
 • Willis, (2014). Toward a Humean True Religion: Genuine Theism, Moderate Hope and Practical Morality, University Park: The Pennsylvania University Press.