جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 یاسوج، خیابان دانشجو، دانشگاه دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 3، اتاق 342

چکیده

نسبت عقل و ایمان، پرسش‌ حیاتی که حوزه اندیشه را همواره به خود مشغول داشته است، بعدی اجتماعی دارد. توماس آکوئینی، از جمله شاخص‌ترین طرف‌های این بحث، ضمن تأثیرگذاری گسترده در سیر تاریخ اندیشه، می‌تواند الهام‌بخشِ جامعه‌ی مدرنی دانسته شود که متولیان آن قصد داشتند، در مراتبِ سکولارسازی، پای دخیل بودن آموزۀ قدسی را از عرصۀ عمومی بزدایند. با این حال، نظرگاه‌های جامعه امروز نه مقتضی حذف دین از بستر اجتماع، بلکه جذب و دریافت روشن آن در عرصه‌ی عمومی و تلاش بر حفظِ مشارکتِ باورمندانِ اعضاء خویش، به شرطِ تعاملِ عقلانی است. در همین راستا، الهیات سیاسی متأخر، در نظر به نواقص عقل مدرنِ سکولار، با انکار «وضع طبیعی محض» چندوچون نوع هم‌ارزی امرِ طبیعی و فراطبیعی را جستجو می‌کند. از این‌رو، اندیشه توماس، که به‌زعم برخی، محرکی در شکل‌گیری جامعۀ به ظاهر سکولار بود، ادعایی که در مقابل خود مستنداتِ دعویِ خوانشِ درون دینی شدیدا مسیحی را دارد، از نظرگاهی دیگر، می‌تواند نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری اندیشۀ جامعۀ پساسکولار داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی دست‌مایه‌های اندیشۀ توماس در شکل‌گیری جامعه‌ی سکولار، با مرور چند خوانش و مناقشه، در سایه اشارات متفکرینی نظیر میلبنک و هابرماس، تأملاتی بر ظرفیت‌های موضع او برای جامعه‌ی پساسکولار خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

ایلخانی، محمد (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: انتشارات سمت.
اینگلیس، جان (1386). توماس آکوئیناس، ترجمه‌ پریش کوششی، تهران: رویشِ نو.
ژیلسون، اتین (1378). عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمه شهرام پازوکی، تهران: انتشارات گروس.
کاپلستون، فردریک چارلز (1387). تاریخ فلسفه (فلسفه قرون وسطا از اگوستینوس تا اسکوتوس)، مترجم ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
شندلباخ، هربرت (1398). تاریخ و تبیین مفهوم خرد، ترجمه رحمان افشاری، تهران: انتشارات مهراندیش.
وثیق، شیدان (1378). لائیسیته چیست، تهران: نشر اختران.
 
Aquinas, Thomas (1947). Summa Theologica, Translated by Fathers of England Dominican, Benziger Bros edition.
Aquinas, Thomas (1954). [Summa] Contra Gentiles, Book two: Creation, translated by James F. Anderson, Edited with English especially Scriptural references updated by Joseph Kenny, New York: Hanover House [https://isidore.co/aquinas/ english/ContraGentiles2.htm]
Aquinas, Thomas (1994). Truth [Quaestiones disputatae de veritate English], Volume II Questions X-XX, Translated by James V. McGlynn, Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company.
Aristotle (1952). "Politica", Translated by Benjamin Jowett, in: The Works of Aristotle, Translated into English under editorship of W. D. Ross, Volume X, Oxford: Oxford University Press.
Bonaventure, Giovanni Fidanza (2005). Breviloquium. Vol. 9. Edited by Dominic V. Monti, O.F.M. St. Bonaventure, NY: The Franciscan Institute.
Charlesworth, Max (2002). Philosophy and Religion: from Plato to Postmodernism, Oxford: Oneworld Publications.
Craig, William Lane (2008). Reasonable faith: Christian truth and apologetics, 3rd ed. Wheaton Illinois: Crossway Books.
Gaine, Simon Francis, O.P. (2002). Restoring Faith In Reason, A New Translation of the Encyclical Letter of Pope John Paul II together with a commentary and discussion, edited by Laurence Paul Hemming and Susan Frank Parsons, London: SCM Press.
Habermas, Jürgen (2002). ‘Religion and Rationality" in Essays on Reason, God, and Modernity, Edited and with an Introduction by Eduardo Mendieta, Polity Press.
Habermas, Jürgen (2005). “Religion in the public sphere”, Lecture presented at the Holberg Prize Seminar 29 November.
Habermas, Jurgen (2010). A post-secular society – what does that mean, translated by Ciaran Cronin, polity press.
Hankey, Wayne J. (2007). Aquinas at the Origins of Secular Humanism? Sources and innovation in Summa Theologiae 1.1.1, in: Nova et Vetera, 5:1, pp17-40
Hart, Charles A. (1959). Thomistic Metaphysics: An Inquiry into the Act of Existing, Englewood: Prentice Hall.
Kerr, Fergus (2002). After Aquinas: Versions of Thomism, Cornwall: Blackwell publishing.
Levering, Matthew Webb (2004). Scripture and metaphysics: Aquinas and the renewal of Trinitarian Theology, Cornwall: Blackwell publishing.
Médaille, John C. (2009). "Thoroughly Modern Thomas: Faith and Science in Aquinas", https://www.academia.edu/64359983/Thoroughly_Modern_Thoma]
Milbank, John (2006). Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, 2nd Edition, Blackwell Publishing Ltd.
Milbank, John and Pickstock, Catherine (2001). Truth in Aquinas, London/ New York: Routledge.
Pace, E. (1907). "Beatific Vision" In The Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company. [Source: http://www.newadvent.org/cathen/02364a.htm]
Pasnau, Robert (2004). Thomas Aquinas on Human Nature, Cambridge: Cambridge University Press.
Paul II, John (2002). Restoring Faith In Reason, A New Translation of the Encyclical Letter of Pope John Paul II together with a commentary and discussion, edited by Laurence Paul Hemming andSusan Frank Parsons.
Portier, Philippe (2011). "Religion and Democracy in the Thought of Jürgen Habermas" in Culture and Society, Soc (2011) 48: pp 426–432, DOI 10.1007/s12115-011-9470-3.
Rosenthal, Alexander S. (2004). "The Problem of the Desiderium Natural in Thomistic Tradition", Verbum VI/2, pp. 335-344, 1585-079X/$ 20.00 © Akadémiai Kiadó, Budapest.
Stanford, Michael (1998). An Introduction to the Philosophy of History, Blacwell.
Stump, Eleonore (2003). Aquinas, London: Routledge.
Swinburne, Richard (2005). Faith and Reason, New York: Oxford University Press.
Wippel, John F. (1995). Mediæval Reactions to the Encounters between Faith and Reason, Milwaukee: Marquette University Press.