جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری تهران، ایران

2 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22034/philor.2022.557762.1404

چکیده

علامه جعفری با تکیه بر مفهوم «فرهنگ مشترک بشری» اندیشمندان مختلف در ازمنه و جوامع گوناگون را با یک دید کل‌نگرانه مورد توجه قرار می‌دهد و با روش‌شناسی خاص خود، معرفت دینی را به گونه‌ای صورت‌بندی می‌کند که توجه به آن، ما را به بازنگری و بازاندیشی حوزه‌های متفاوت اندیشه و الگوهای فکری رایج دعوت می‌کند. او معرفت دینی را برآیند اقالیم هفت‌گانه معرفتی (علمی، فلسفی، شهودی، حکمی، اخلاقی، عرفانی، مذهبی) می‌داند. بر این اساس تقسیم معرفت به دو طیف دینی و سکولار کارکرد و مفهوم خود را از دست می‌دهد. سکولار اساسا نه به معنی غیر دینی یا ضد دینی بلکه مفهومی خاص جامعه مسیحی به معنای غیررهبانی است که مسلمانان با درونی کردن این مفهوم، آن را به عنوان بنیان نظری و فکری زیست‌جهان خود برگزیده‌اند؛ در حالی که دین اسلام هم تفسیر رهبانی و هم تفسیر روحانیتی از دین را نفی می‌کند و تفقه و ارتباط بی‌واسطه با خدا را مدنظر قرار می‌دهد. لذا می‌توان به جای دوگانه دینی/ سکولار با توجه به مفهوم «عرف» و «فرهنگ مشترک بشری» صورت‌بندی جدیدی از زیست‌جهان اسلام ارائه کرد که ریشه در سنت تاریخی و تعابیر فرهنگی و دینی مسلمانان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نامه
قرآن کریم
اقبال لاهوری، محمد، (1395)، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار
جعفری، محمدتقی، (1391)، عرفان اسلامی، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی، (1396)، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی،  جلد1، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی، (1375)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه،14،16،20، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
جعفری، محمدتقی، (1389)، تکاپوی اندیشه‌ها، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری
میری، سیدجواد، (1398)، «معرفت شناسی علامه جعفری»، دو فصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر، س 10، ش 1
نصری، عبدالله، (1394)، «علم و فلسفه از دیدگاه علامه جعفری»، مجله قبسات، س 3، ش 8
Miri, S. J. (2014 A), Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari, LAIS
Miri, S. J. (2014 B), Islamism and post-Islamism: Reflections upon Allama Jafari’s Political Thought, University Press of America
Miri, S. J. (2013 A), East and West: Allama Jafari on Bertrand Russell, University Press of America
Miri, S. J. (2013 B), Transcendent Unity of Human Cultures: Allama Jafari and Russian Literary Thinkers, LAIS
Miri, S. J. (2012), Alternative Sociology: Probing into the Sociological Thought of Allama M. T. Jafari, LAIS
Miri, S. J. (2010), Reflections on the Social Thought of Allama M. T. Jafari: Rediscovering Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory, Published by University Press of America