جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/philor.2022.557781.1405

چکیده

بحث در باب سازگاری یا ناسازگاری میان قدرت مطلق خداوند و خیرخواهی مطلق او از مباحث اساسی در فلسفه دین از گذشته تا کنون بوده است. از نگاه برخی فیلسوفان دین، لازمه قدرت مطلق خداوند، امکان ارتکاب افعال ضداخلاقی از جانب اوست که با خیرخواهی وی ناسازگار است؛ و لازمه خیرخواهی مطلق او عدم امکان افعال ضداخلاقی است که با قدرت مطلق وی ناسازگار است. نلسون پایک با ارائه سه معنا از «قدرت» تلاش می‌کند که ناسازگاری فوق را حل کند. وی معتقد است که خدا می‌تواند مرتکب عمل ضداخلاقی شود اما سرشت او چنان است که مانع از تحقق این امر می‌شود. به باور جاشوا هافمن، راه حل پایک مستلزم نفی ضرورت از خیرخواهی خداوند است. در پاسخ، پایک با پذیرش نفی ضرورت خیرخواهی از خداوند معتقد است که رفع ناسازگاری فوق راه‌حلی جز پیشنهاد وی ندارد. به نظر می‌رسد که می‌توان با تفکیک ضرورت منطقی و ضرورت متافیزیکی ناظر به عنوان و یا شخص خداوند، از راه حل پایک دفاع کرد. عنوان خداوند در تمام جهان‌های ممکن خیرخواه است، اما شخصی که خداست صرفا در جهان واقع خیرخواه است. از این رو وصف ضرورت برای خیرخواهی خداوند همچنان پابرجاست اما این ضرورت ناظر به شخص خداوند نیست تا محدودکننده قدرت مطلق او باشد.

کلیدواژه‌ها

منابع
سعیدی مهر, محمد (139۳). ضرورت، دلالت و جهانهای ممکن. تهران: علمی فرهنگی.
سعیدی مهر, محمد (1395). “رویکردی معناشناختی به ضرورت خدا.” دو فصلنامه پژوهشهای عقلی نوین (علمی فرهنگی).
محمودی، سیدجواد؛ برنجکار، رضا (1374) “قدرت مطلق و گناه! ” معرفت، شماره ۱۵.
Aquinas, Thomas and Pegis, Anton C (1997). Basic Writings of St. Thomas Aquinas, Volume 2. Hackett Publishing.
Deane, Sidney Norton (1951). ST. ANSELM PROSLOGIUM; MONOLOGIUM; AN APPENDIX IN BEHALF OF THE FOOL BY GAUNILON; AND CUR DEUS HOMO. La Salle: The Open Court Publishing Company.
Hoffman, Joshua (1979). “Can God do evil?” The Southern Journal of Philosophy: 213-220.
Kment, Boris (2012). Varietie of modality. https://plato.stanford.edu/entries/modality-varieties.
Loke, Andrew (2010). “Divine omnipotence and moral perfection.” Religious Studies: 525-538.
Martin, Charles Burton (1959). Religious belief. Cornell University Press.
McHugh (1913). “Omnipotence”  in Catholic Encyclopedia, by McHugh John Ambrose: volume 11.
Morris, Thomas V (2002). Our idea of God: An introduction to philosophical theology. Regent College Publishing.
Morris, Thomas V (1986). “Perfection and power.” International journal for philosophy of religion. 165-168.
Morris, Thomas V (2001). The logic of God incarnate. Wipf and Stock Publishers.
Morriston, Wes (2001). “Omnipotence and necessary moral perfection: are they compatible?” Religious Studies. 143-160.
Pike, Nelson (1969). “Omnipotence and God's ability to sin.” American Philosophical Quarterly . 208-216.
Wierenga, Edward R (2018). The Nature of God: An Inquiry into Divine Attributes. Cornell University Press.