جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 استادیار گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/philor.2022.552995.1392

چکیده

پرسش از آغاز و انجام هستی، از جمله مباحث بنیادینی است که فلاسفه با رویکردهای مختلفی مانند قرینه‌گرایی به آن پرداخته‌اند. آنتونی فلو یکی از فیلسوفان قرینه‌گرایی است که در طول دو دوره حیات علمی خود با تکیه بر قرائن، به دنبال واکاوی خداباوری بوده و ابتدا به خداناباوری و سپس به خداباوری روی می‌آورد. البته دگرگونی باور او به خداوند به معنای دگرگونی کامل همه باورهای روزگار خداناباوری او نیست. چیستی دیدگاه وی در روزگار خداناباوری و خداباوری و واکاوی این مسئله که فلو درحقیقت چه چیزی را از اندیشه خداناباوری خود حفظ و چه چیزی را دگرگون کرد، و دلایل وی با نتایج آن تا چه اندازه سازگار است و چه سستی‌هایی در اندیشه خداباورانه وی وجود دارد، موضوع این نوشتار است. در نتیجه این واکاوی آشکار خواهد شد که فلو همچنان بر بسیاری از مواضع روزگار خداناباوری خود پا برجاست. اندیشه وی دارای سستی‌هایی است و فلو درباره دلایل و نتایج خود دچار تناقضاتی شده‌است.

کلیدواژه‌ها

 • منابع

  • آسیموف، آیزاک.(1373)، DNA، ترجمه محمدعلی شمیم، تهران: انتشارات فاطمی.
  • تاسلامان، جانر.(1398الف)، بیگ بنگ، فلسفه و خدا، ترجمه رامین کریمی ثالث، تهران: انتشارات سایلاو.
  • تاسلامان، جانر.(1398ب)، کوانتوم، فلسفه و خدا، ترجمه شیما حاجی حسینی، تهران: انتشارات سایلاو.
  • حسینی، سیدحسین. (1394)، هر کجا دلیل ما را بَرد از اصل خدا نیست تا خدا هست، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • شریف، عمرو. (1398)، سَفر عقل، ترجمه خداداد مطاعی پور، تهران: نشر احسان.
  • معروفخانی، قربانعلی.(1391)، اندیشه­های دانشمندان تا سال 2015، شیراز: نوید شیرازی.
  • معانی، احمد.(1398)، از مهبانگ تا انسان سمفونی پیدایش، تهران: سپهر خرد.
  • Dawkins, Richard, (1986), The Blind Watchmaker, New York, Norton. Available in http://iep.utm.edu/d/design.htm. (Des 2004)
  • Flew, Antony with Varghese, Roy Abraham, (2007), There is a god: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind, New York: harper.
  • Flew, Antony with Habermas, Gary, (2004), My Pilgrimage from Atheism to Theism, Philosophia Christi, Vol. 6, No. 2, pp 197–211.
  • Flew, Antony and other, (1971), Theology and Falsification a Symposium, The Philosophy of Religion, Oxford: Oxford University Press.
  • Flew, Antony, (1973), Compatibilism, Free Will and God, Philosophy, Volume 48, 231-244.
  • Flew, Antony, (1966), God and Philosophy, New York: harcort.
  • Lipner, j, (1977), Antony Flew. The Presumption of Atheism and other Essays, Religious Studies, Volume 13, Issue 03, pp 366 – 369.
  • Maslin, Keith T, 2007, An Introduction to the Philosophy of Mind, 2 nd Edition, New York: Cambridge, polity press
  • Odoj, Ewa, (2014), IS “The presumption of Atheism” in fact a neutral procedure? a critical examination of Antony Flew’s position, Annals of Philosophy, 62, No. 2, 115-132
  • Polka, Brayton, (2006), Philosophy without God? God without Philosophy?:Critical Reflections on Antony Flew’s God and Philosophy, The European Legacy, Vol. 11, No. 1, pp. 35–46.
  • Priscu, John, (2003) Origin and Evolution of Life on a Frozen Earth, Arlington County National Science Foundation, Available in https://b2n.ir/872934
  • Tenaillon, (2012), The Molecular Diversity of Adaptive Convergence, Science 335.