جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشتة فلسفة دین، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

مسئلة شر یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که امروزه باور عقلانی به وجود یک خدای خیرخواه، عالم مطلق و قادر مطلق را به مخاطره می‌اندازد. لیندا زاگزبسکی از جملة فیلسوفان معاصری است که تلاش دارد با نگاه تازه‌ای، به حل این مسئله بپردازد. او با پیش‌کشیدن «نظریة انگیزش الهی» نشان می‌دهد که خداوند سرچشمة وجودی تمام خوبی‌هاست و انگیزه‌های او به لحاظ وجودی و متافیزیکی پایة تمام اوصاف و ارزش‌های اخلاقی‌اند. زاگزبسکی با تمسک به این نظریه اثبات می‌کند که براهین منطقی و شاهدمحور شر در اثبات نتیجه‌شان ناکارامد هستند. او در ادامه تلاش می‌کند تا با پی‌ریزی نظریة عدل الهی‌اش، علل احتمالی تجویز شر از جانب خداوند را بیان کند و نشان دهد که خداوند به دلیل عشق به اشخاص برخی از شرور را تجویز کرده است.

کلیدواژه‌ها

Adams, Robert Merrithew (2006). ‘Review of Linda Zagzebski, Divine Motivation Theory, Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 73.
Adams, Marilyn McCord (1998). ‘Evil, problem of’ In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Craig, Edward (ed.). Vol. 3.
Adams, Marilyn McCord (1990). ‘Introduction’, In The Problem of Evil, Adams, Marilyn McCord and Adams, Robert Merrihew (eds.). New York: Oxford University Press.
Carson, Thomas L. (2007). ‘Review of Linda Zagzebski, Divine Motivation Theory’, Mind Assiciation, Vol. 116.
Gale, Richard (1996). ‘Some Difficulties in Theistic Treatments of Evil’, In The Evidential Argument from Evil, Howard-Snyder, Danniel (ed.). Bloomington: Indian University Press.
Hare, John (2005). ‘Review of Linda Zagzebski, Divine Motivation Theory’, Notre Dame Philosophical Reviews, available at: http://ndpr.nd.edu/ news/24314-divine-motivation-theory.
Hick, John (1990). ‘Soul-Making and Suffering’, In The Problem of Evil, Adams, Marilyn and Adams, Robert (eds.). New York: Oxford University Press.
Mackie, John L. (1990). ‘Evil and Omnipotence’, In The Problem of Evil, Adams, Marilyn and Adams, Robert (eds.). New York: Oxford University Press.
Pike, Nelson (1990). ‘Human on Evil’, In The Problem of Evil, In The Problem of Evil, Adams, Marilyn and Adams, Robert (eds.). New York: Oxford University Press.
Quinn, Phili (1999). ‘Divine Command Ethics’, In The Cambridge Dictionary of Philosophy, Audi, Robert (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Rowe, William L. (1996). ‘The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism’, In The Evidential Argument From Evil, Howard-Snyder, Daniel (ed.). Bloomington: Indiana University Press.
Stohr, Karen (2006). ‘Review of Linda Zagzebski, Divine Motivation Theory’, The Philosophical Quarterly, Vol. 56.
Wainwright, William J. (2005). Religion and Morality. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2004). Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Zagzebski, Linda Trinkaus (1996). ‘An Agent-Based Approach to the Problem of Evil’, International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 39.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2010). ‘Exemplarist Virtue Theory’, Metaphilosophy, Vol. 41.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2005). ‘Morality and Religion’, In The Oxford Handbook of Philosiphy of Religion, Wainwright William J. (ed.), New York: Oxford University Press.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2007). Philosophy of Religion, An Historical Introduction, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2002). ‘The Incarnation and Virtue Ethics’, In The Incarnation: An Interdisciplinary Symposium on the Incarnation of the Son of God, Davis Stephen T, Kendall Daniel and O'Collins Gerald (eds.), New York: Oxford University Press.
Zagzebski, Linda Trinkaus (2009). ‘The Virtues of God and the Foundations of Ethics’, In ‎Readings in philosophy of religion: ancient to contemporary, Miller Timothy D. and Zagzebski Linda Trinkaus (eds.), Wiley-Blackwell.