جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشیار فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده

سنتی برای وجود خداوند را اصلاً قانع‌کننده نمی‌یابند. آن‌چه ممکن است بدتر از آن باشد، این است که بعضی از مردم با خلوص نیت در جست‌وجوی خداوند هستند، اما او را نمی‌یابند و ناچار می‌شوند با احساس ناخشنودی و دلسردی، این جست‌وجو را رها کنند. «خفای الهی» نامی است که فلاسفه بر این پدیده نهاده‌اند.  جان شلنبرگ، فیلسوف معاصر، معتقد است که خفای الهی، الحاد را توجیه می‌کند. پل موزر فیلسوف تحلیلی معاصر، برعکس جان شلنبرگ، نه‌تنها معتقد نیست که خفای الهی، الحاد را توجیه می‌کند بلکه اساساً از نظر او خفا ویژگی لازم و ضروری مثبت خدای یهودی-مسیحی است.  ما در این مقاله به بررسی و مقایسة دیدگاه‌ها و دلایل این دو فیلسوف معاصر دربارة مسئلة خفای الهی می‌پردازیم و اعتبار برهان خفای الهی در توجیه الحاد را با توجه به نظرات این دو فیلسوف مورد بررسی قرار می‌دهیم. نتایجی که از بررسی‌های انجام‌شده در این مقاله به‌دست می‌آید از این قرارند که اولاً برخلاف دیدگاه موزر مسئلة خفای الهی نیازمند توجیه و استدلال به طور کلی است؛ ثانیاً استدلال شلنبرگ بر مبنای خفای الهی از سوی خداباوران قابل پاسخ‌گویی است و نمی‌تواند الحاد را توجیه کنند.

کلیدواژه‌ها

Howard-Snyder‚ Daniel, Paul. k. Moser (2002). ‘Introduction: The Hiddenness of God’ In Divine Hiddenness; New Essays, Daniel Howard-Snyder & Paul. k. Moser (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.
Moser‚ Paul. k. (2008). The Elusive God‚ Cambridge: Cambridge University Press.
Moser‚ Paul. k. (2004). ‘Does Divine Hiddeness Justify Atheism?’, In Contemporary Debates in Philosophy of Religion, ed. Michael Peterson (ed.), Malden, MA: Blackwell.
Moser‚ Paul. k. (2002). ‘Cognitive Idolatry and Divine Hiding’, In Divine Hiddenness New Essays‚ Daniel Howard-Snyder & Paul. k. Moser (eds.),   Cambridge: Cambridge University Press.
Schellenberg, J. L. (2006). Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca NY: Cornell University Press.
Schellenberg‚ J. L. (2005). ‘The hiddenness argument revisited (I)’‚ Religious Studies, No.41.
Schellenberg‚ J. L. (2004). ‘Does Divine Hiddenness Justify Atheism?’, In Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Michael Peterson (ed.) Malden, MA: Blackwell.
Swinburne‚ Richard (1981). Faith and Reason‚ Oxford: Clrandon Press.