جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه دین، دانشکده الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

در این نوشتار می‌کوشیم تا ضمن استخراج دیدگاه وبر دربارة ارتباط دانش و دین به عنوان یکی از مهمترین نظریات او، توضیح دهیم که چگونه این دیدگاه که خود مبتنی بر جامعه‌شناسی دین وبر است، به تعارض میان دانش به معنای اعم آن (شامل علوم طبیعی و انسانی) و دین خواهد انجامید. این مقاله شامل پنج بخش اصلی است: در بخش اول (مقدمه) نقشة روابط ممکن بین دانش (علم) و دین را طرح می‌‌کنیم و سپس در بخش دوم جایگاه وبر به عنوان یکی از قائلین به تعارض بین دانش و دین در آن نقشه را مشخص خواهیم کرد. در بخش سوم مقاله، انتقادات وارد بر دیدگاه وبر با نگاهی به نظریات ولترستورف طرح خواهند شد و نهایتاً در بخش چهارم با نگاه انتقادی به موضع وبر، راه‌حلی برای آنچه او تعارض بین دانش و دین می‌خواند ارائه خواهیم کرد. این راه‌حل، مسیری است که به علمای دین و دانشمندان امکان می‌دهد از هر دو ساحت اندیشة بشر یعنی دانش و دین، به نحوی روش‌مند و فلسفی در ساختار شناخته‌شدة جامعه‌شناختی بهره برند و در عین حال با یکدیگر گفت‌وگو کنند. بخش آخر این نوشتار نیز به نتیجه‌گیری بحث و بیان رابطة دانش جامعه‌شناسی و دین با توجه به مقدمات ذکرشده در مقاله اختصاص خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

باربور، ایان (1385). علم و دین. ترجمة بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران: نشر دانشگاهی.
پترسون، مایکل و دیگران (1383). عقل و اعتقاد دینی. ترجمة احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
تامسون، کنت و دیگران (1387). دین و ساختار اجتماعی، ترجمة علی بهرامپور و حسن محدثی، تهران: کویر.
تریگ، راجر (1385). عقلانیت و دین، ترجمة حسن قنبری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
شلوختر، ولفگانگ (1392). «پیدایش عقلانیت غربی از دیدگاه ماکس وبر»، در عقلانیت و آزادی، نوشتۀ ماکس وبر و دیگران، ترجمۀ یدالله موقن و احمد تدین، تهران: هرمس.
فروند، ژولین (1383). جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمة عبدالحسین نیک‌گوهر، تهران: توتیا.
گلشنی، مهدی (1385). از علم دینی تا علم سکولار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وبر، ماکس (1390). دانشمند و سیاستمدار، ترجمة احمد نقیب‌زاده. تهران: علم.
وبر، ماکس (1387). دین، قدرت، جامعه، ترجمة احمد تدین، تهران: هرمس.
 
Barbour, Ian (1990). Religion in an Age of Science, San Francisco: Harper.
Dawkins, Richard (1995). River Out of Eden: A Darwinian View of Life, New York: Basic Books.
Wolterstorff, Nicolas (1976). Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wolterstorff, Nicolas (1996). ‘Theology and Science: Listening to Each Other’, in W. M.  Richardson and W. J. Wildman (eds.), Religion and Science, New York & London: Routledge.
Weber, Max (1964). The Sociology of Religion, Translation by Ephraim Fischoff, Boston: Beacon Press.