*محقق گرامی لطفاً پیش از ثبت مقاله حتماً صفحه مشخص شده را ملاحظه کنید (مشاهده صفحه)*


قوانین اجرایی و اخلاقی برای انتشار مقالات در مجله جستارهای فلسفه دین

حتماً با آدرس پست الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام نمایید.

آدرس پست الکترونیکی نشریه: Philor.journal@gmail.com

 

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: انجمن علمی فلسفه دین ایران

سال شروع انتشار: 1391

حوزۀ تخصصی: فلسفه دین

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

رویکرد جدید نشریه در انتشار مقالات: این رویکرد بر اساس سیاست جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتخاذ شده است (مشاهده جزئیات).

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: جهت داوری مقاله و آماه سازی هزینه دریافت می شود (مشاهده جزئیات).

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: دوتا شش‌ ماه

درصد پذیرش مقالات: 30%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

 

 


شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

3. شرّ بنیادین و مسئولیّت اخلاقی در فلسفۀ کانت

صفحه 41-56

فاضل بوستان؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی