دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و بن‌بست شکاکیت اخلاقی

صفحه 1-23

فاطمه سعیدی؛ عبد الرسول کشفی؛ امیر عباس علیزمانی


3. جایگاه دیگری و اخلاق از منظر کیرکگور

صفحه 37-62

راضیه زینلی؛ امیر عباس علیزمانی


6. نظریة عدمی شر؛ چالش‌ها و پاسخ‌ها

صفحه 105-127

فاطمه رأفتی؛ محمد سعیدی‌مهر