کلیدواژه‌ها = وحدت وجود
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مقایسة نقادانه دیدگاه طباطبایی، مطهری و جوادی آملی در باب وحدت وجود و لوازم الهیاتی آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-109

مرضیه رضایی؛ حمیدرضا آیت الهی؛ محمد سعیدی مهر


2. جستاری در باب خداشناسی در اندیشة ناگارجونه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-79

قربان علمی؛ محمدحسین محمدپور