کلیدواژه‌ها = سوژة متافیزیکی
تعداد مقالات: 1
1. اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه (خدا) در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

مهدی حسین‌زاده یزدی؛ علی‌اکبر احمدی افرنجامی