جستارهای فلسفه دین
1. دین‌شناسیِ دورکیم در نگاه فرانظریه‌ای شریعتی

سیدجواد میری

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22034/rs.2020.5369

چکیده
  در این مقاله، نقد شریعتی بر جامعه‌شناسی دین دورکیم واکاوی شده است. این واکاوی نشان می‌دهد هر نظریه‌ای باید مورد بحث و نقد قرار گیرد و شریعتی نشان داده است که نظریة دورکیمی یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های جامعوی کردن مقولة دین است (که توانسته نحله‌های گوناگون ضدّ مذهبی را تقویت کند) و در این قالب، مسئلة «احساس دینی» در تاریخ بشر ...  بیشتر