کلیدواژه‌ها = مسیحیت
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم خدا در اندیشۀ پولس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-62

قربان علمی


2. جان هیک و جمع بین مسیحیت و تکثرگرایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-41

عبدالرحیم سلیمانی


3. نگاه تاریخی به دین در فلسفة هگل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-153

علی‌اصغر مصلح