نویسنده = عبد الرسول کشفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و بن‌بست شکاکیت اخلاقی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-23

فاطمه سعیدی؛ عبد الرسول کشفی؛ امیر عباس علیزمانی


2. بررسی دیدگاه ویلیام هاسکر دربارة «علم میانی» خداوند با تکیه بر آرای توماس فلینت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-125

زهرا کاراندیش؛ عبدالرسول کشفی