نویسنده = محمد سعیدی‌مهر
تعداد مقالات: 3
1. نظریة عدمی شر؛ چالش‌ها و پاسخ‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-127

فاطمه رأفتی؛ محمد سعیدی‌مهر


2. تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-127

حسین شوروزی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ اعظم قاسمی؛ رضا ماحوذی


3. حل مشکل گناه ذاتی بر مبنای دو اصل «ایمان» و «لطف» در نظام فکری آگوستین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-104

زهرا محمودکلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر؛ رضا اکبری