نویسنده = ابوذر نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مسئلة شر در فلسفة ملاصدرا و لایب‌نیتس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-109

ابوذر نوروزی؛ رضا برنجکار