نویسنده = امیرعباس علی‌زمانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و بن‌بست شکاکیت اخلاقی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-23

فاطمه سعیدی؛ عبد الرسول کشفی؛ امیر عباس علیزمانی


2. جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-24

مهدی ابوطالبی یزدی؛ رسول رسولی پور؛ امیرعباس علی‌زمانی؛ قربان علمی؛ محسن جوادی


4. اختفای الهی به مثابة مصداقی از شر بی‌وجه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-72

امیرعباس علی‌زمانی؛ بتول زرکنده