اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه (خدا) در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
ویتگنشتاین در فقرات پایانی تراکتاتوس از وجود امر ناگفتنی سخن می‌گوید که خود را نشان می‌دهد. اراده و سوژة مرید در آموزه‌های ویتگنشتاین متقدم در زمرة ناگفتنی‌ها قرار می‌گیرد. ویتگنشتاین در یادداشت‌ها، از سوژه با چهار عنوانِ سوژة متفکر، سوژة شناسا، سوژة متافیزیکی، و سوژة مرید سخن می‌گوید. سوژة مرید متفاوت از دیگر عناوین تبیین می‌شود. سوژة مرید امری استعلایی و حامل خیر و شر است و بدون آن اخلاق معنا نمی‌یابد. می‌توان گفت اراده، سوژة مرید، و ارادة بیگانه یا خدا بیش‌ترین نقش را در اخلاق ویتگنشتاینی بازی می‌کنند. با این حال ابهامات قابل توجهی در این مفاهیم وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا در مسیر روشن‌سازی این مفاهیم در آموزه‌های ویتگنشتاین مقدم قدم بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Will, Willing Subject, and Alien Will (God) in Wittgenstein’s Earlier Teachings

نویسندگان [English]

  • Mahdi Husseinzadeh Yazdi
  • Ali Akbar Ahmadi Afranjami
چکیده [English]

In the Tractatus, Wittgenstein declares that “There is indeed the inexpressible. This shows itself.” Theearly Wittgenstein believes that will and willing subject are inexpressible. In the 1914–1916 Notebooks, Wittgenstein uses four titles for subject: knowing subject, thinking subject, metaphysical subject, and willing subject. Willing subject is transcendental and the bearer of good and evil. Good and evil only enter through the subject. Without willing subject, there is not ethics. Wittgenstein explicitly states that ethics does not treat of the world. Ethics must be a condition of the world, like logic. Will, willing subject, and alien willare vaguely declared in Wittgenstein’s earlier teachings. This article tries to explain these concepts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • will
  • metaphysical subject
  • willing subject
  • alien will
  • God
  • Ethics