بررسی نقد هیدگر به بنیاد وجودشناختی ـ الهیاتی متافیزیک در فلسفة هگل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفة غرب، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در پی شرح و بررسی درس‌گفتار هیدگر تحت عنوان این‌همانی و تفاوت دربارة فلسفة هگل است. در این بررسی کوشیده شده است تا درک و فهم هیدگر دربارة مؤلفه‌های اصلی تفکر هگل در باب «مسئلة این‌همانی و تفاوت»، اصل این‌همانی، و تقوم وجودشناختی ـ الهیاتی متافیزیک نزد هگل، و نسبت بین متافیزیک دورة جدید و نیست‌انگاری حاصل از آن بیان شود. از نظر هیدگر، ‌متافیزیک هگل، انتو ـ تئوـ لوژیک یا به عبارتی وجودشناختی ـ‌ الهیاتی است و اصل این‌همانی در تفکر او مطلقاً به صورت روح ظاهر می‌شود و نیست‌انگاری دورة جدید نیز حاصل این نحوة نگرش او در باب متافیزیک است؛ اما هیدگر خود درصدد است که مسئلة این‌همانی و تفاوت را با تفکر موسوم به حدوث حل و فصل کند. در پایان نتیجه گرفته می‌شود که الگوی هیدگر در باب این‌همانی و تفاوت نیز نمی‌تواند تمامی تعارضات مربوطه را کاملاً برطرف کند. البته تفکر او در باب ظهور «تام و خالص وجود» نویدبخش ظهور افقی است که حق یا هستی به وجه لابشرط خود تجلی می‌کند که یگانه راه نجات ما از فروبستگی ساحت قدس است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heidegger’s Critique on the Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics in Hegel’s Philosophy;Review and valuation

نویسنده [English]

  • Hossein Rostami Jalilian
چکیده [English]

This paper reviews and evaluates the Heidegger's lecture course titled ‘identity and difference’ about Hegel's philosophy. This study has attempted to explain Heidegger's understanding of the basic components of Hegel's thoughts concerning ‘the problem of identity and difference’ ‘a principle of thought’ and ‘the onto-theo-logical constitution of Metaphysics’ and the relation between modern metaphysics and nihilism at the result of that. According to Heidegger, Hegel's metaphysics is onto-theo-logic and his principle of thought absolutely appears as absolute idea. And also the modern nihilism is raised as the consequence of this thinking about metaphysics. But Heidegger attempts to resolve the problem of identity and difference by a thought which called ereignis. At the end I conclude that Heidegger pattern for the problem of identity and difference cannot completely resolve all contradictions. However, his thinking about the emergence of  ‘full and pure Being’ can promised new landscape in which Being appear in its unconditional form and it is the only way to save us from the concealment of locus of the sacred

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • identity and difference
  • Heidegger
  • Metaphysics
  • ereignis
  • Technology