جستارهای فلسفه دین

سردبیر


حمیدرضا آیت‌اللهی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه دین

مدیر مسئول


حمیدرضا آیت اللهی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه دین

 • hamidayatgmail.com

مدیر اجرایی


سید مختار مومنی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه دین

 • .
 • momeni.smgmail.com
 • 09363754554

اعضای هیات تحریریه


محمد سعیدی مهر استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه دین

 • saeedimehryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد محمدرضایی استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

فلسفه دین

 • mmrezaiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول کشفی استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

فلسفه دین

 • a_kashfiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حسن حسینی استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

فلسفه علم

 • hoseinihsharif.edu

اعضای هیات تحریریه


مهدی عباس زاده دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فلسفه اسلامی

 • mehr_1777yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی اخوان دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه اخلاق

 • makhavan77gmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین خدری دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور

فلسفه غرب

 • g.khadrigmail.com

اعضای هیات تحریریه


رسول رسولی پور دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

فلسفه

 • rasoulikhu.ac.ir