جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حکمت متعالیه، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فاعلیت الهی از دیدگاه الهی دانان پویشی، فعالیت خدا در جهان و تاثیر گذاری او بر موجودات است. آنان برای پاسخگویی به مسائل فلسفی وکلامی در این موضوع، در تحلیل فاعلیت الهی در نظام عالم، تغییر را بهتر از ثبات دانسته و فلسفه خود را مبتنی بر تحول و پویش متقابل و ارگانیک همه موجودات می‌دانند. موجودات با داشتن دو بعد اصلی و تبعی، در عین داشتن روابط متقابل با یکدیگر، فردیت خود را حفظ کرده و دارای خلاقیت هستند. لذا خداوند نیز به عنوان یکی از موجودات این عالم که در عرض موجودات دیگر قرار دارد، در ذات تبعی اش متغیر است و رابطه اثر گذاری و اثر پذیری میان خداوند و موجودات عالم، منجر به حلول خداوند در جهان می‌شود. حال برای حفظ فاعلیت و خلاقیت و خود آفرینی موجودات دیگر در کنار فاعلیت الهی، علم پیشین و قدرت مطلق الهی نفی شده و خداوند خالق موجودات نیست بلکه صرفا دارای خلاقیت است. علی رغم وجود ناسازگاری درونی در دیدگاه این مکتب، ملاصدرا بر مبنای اصول فلسفی خود، نظریه الهی دانان پویشی در زمینه فاعلیت الهی را منافی وجوب ذاتی و بساطت ذات خداوند دانسته و با فاعل بالتجلی دانستن خداوند، در عین حفظ تعالی ذات الهی، فاعلیت او را در همه ابعاد موجودات اثبات، و زمینه پاسخگویی به اشکالات کلامی در حوزه فاعلیت الهی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

آشتیانی، سید جلال الدین (1381ش). شرح بر زاد المسافر، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
سوین برن، ریچارد (1396ش). آیا خدایی هست، ترجمۀ: محمد جاودان، قم: دانشگاه مفید.
صدرالدین شیرازی، محمد (1302ش). مجموعه الرسائل التسعه، تهران: بی‌نام.
صدرالدین شیرازی، محمد (1392ش). مفاتیح الغیب، تهران: مولی.
صدرالدین شیرازى، محمد (1981م). الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. حاشیه‌نویسی علامه طباطبایى‌، جلدهای 1،2،3،6، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‌.
صدرالدین شیرازی، محمد (۱۴۰۱ق). الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، تصحیح: سید جلال الدین الآشتیانی، مشهد: المرکز الجامعی للطباعه والنشر.
صدرالدین شیرازی، محمد (1415ق). تعلیقه بر حکمة الاشراق، قم: انتشارات بیدار.
طباطبایی، سید محمدحسین (1378ش). نهایت الحکمه. ترجمۀ: علی شیروانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
گریفین، دیویدری (1388ش). خدا و دین در جهان پسامدرن. ترجمۀ: حمیدرضا آیت‌اللهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وایتهد، آلفرد نورث (1371ش). سرگذشت اندیشه‌ها. ترجمۀ: عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 
Cobb, J. & Griffin, D. R. (1976). Process Theology: An Introductory Exposition, Philadelphia: Westminster Press.
Griffin, David Ray (2000). Reenchantment Without Supernaturalism: A Process Philosophy of Religion (Cornell Studies in the Philosophy of Religion), New York: Cornell University Press.
Griffin, David Ray (2015). Pantheism and Scientific Naturalism, Minnesota: Process Century Press.
Hartshorne, Charles (1948). The Divine Relativity, New Haven: Princeton University Press.
Whitehead, Alfred North (1929). Process and Reality an Essay in Cosmology, Edited by David Ray Griffin and Donald w. Sherburne, New York: Free Press.