جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته عرفان اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار عرفان، پژوهشکده فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

3 دانشیار فلسفه، دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

4 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22034/philor.2023.2002375.1429

چکیده

مسئله‌ شر از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و اندیشمندان بسیاری از راه‌های مختلف در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمده‌اند. این راه‌ها گاه برای جلوگیری از احساس الحاد یا ناامیدی نسبت به خالق هستی و گاه برای کاهش رنج یا اضطراب در زندگی مطرح شده‌اند. در سنت عرفان اسلامی، ابن عربی که بنیانگذار عرفان نظری است، بر اساس مبانی عرفانی خاص خود یعنی نظام اسماء و صفات الهی، نظام احسن، اعیان ثابته، و وحدت شخصی وجود به ارائة راه‌حل در این زمینه پرداخته‌است. در این مقاله می‌کوشیم بر اساس همین مبانی عرفانی و با توجه به شباهت رویکردهای عرفانی با رویکرد الهیات اگزیستانسی، به کشف و بازسازی پاسخ ابن عربی در این زمینه در مورد مسئله شر بر اساس تقریر اگزیستانسی هسکر بپردازیم . بر مبنای این راه‌حل، شر از نگاه ابن‌عربی، امری نسبی و مقید است و به تعین‌ها و قابلیتهای‌ پدیده‌های موجود بازمی‌گردد و از آنجا که بر اساس اسمای حسنای الهی، کل نظام، نظامی احسن تلقی می‌شود و بر اساس نظریة وحدت شخصی وجود، حقیقت وجود در خداوند منحصر است، معنا‌بخشی و تسلادهی با وجود الهی، امکان‌پذیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

قرآن مجید
ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله (1386). الاشارات و التنبیهات، شرح: حسن‌زاده‌آملی، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن‌عربی، محی‌الدین (1398). انشاء‌الدوائر، ترجمۀ: محمد خواجوی، چاپ سوم، تهران: مولی.
ابن‌عربی، محی‌الدین (بی‌تا). الفتوحات المکیة فی معرفة الأسرار المالکیة و الملکیة، چاپ اول، بیروت: دارصار.
ابن‌عربی، محی‌الدین (1370). فصوص الحکم، چاپ اول، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه.
ابن‌عربی، محی‌الدین (1370). المسائل، تصحیح و ترجمه و تعلیق: محمود دامادی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
پورمحمدی، نعیمه (1397). درباره شر، جلدهای 1و2، قم: مؤسسه فرهنگی طه.
جامی، نورالدین عبدالرحمن بن أحمد (1370). نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
راغب اصفهانی، حسین (1412ق). المفردات فی غرایب القرآن، محقق: صفوان عدنان الداوی، چاپ اول، دمشق: دارالقلم.
صدرالمتألهین شیرازی، محمدبن ابراهیم (1380). الحکمه المتعالیه فی‌الاسفار الاربعه، تعلیقـه: سبزواری، چاپ اول، تهران: مولی.
فناری، محمد‌‌بن‌حمزه (1374). مصباح الانس، تصحیح: محمد خواجوی، تهران، مولی.
قونوی، صدرالدین محمد اسحاق (1371). الفکوک، تصحیح: محمد خواجوی، چاپ اول، تهران: مولی.
قیصری، داوود (1375). شرح فصوص‌الحکم، مقدمه: قیصری، سید جلال‌الدین آشتیانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مک‌کواری، جان (1396). الهیات اگزیستانس، ترجمۀ: مهدی عباس‌زاده، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی معین، چاپ دوم، تهران: انتشارات هنرور.
 
Allender, Dan and Tremper Longman III (1999). The Cry of the Soul: How Our Emotions Reveal Our Deepest Questions About God. Colorado Springs: NavPress.
Hasker, William (1992). “On regretting the Evils of this world”, in The Problem of Evil selected readings, by Michael Peterson, University of Notre Dame Press, pp. 193-210.
Sager, Angela Rae (2021). "The Existential Problem of Evil: Theodicy, Theosis, and the Threat of Meaninglessness". Fordham University ProQuest Dissertations Publishing,  2021. 28496133 ETD.