جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 منطقه چهارده، خیابان هفده شهریور، خیابان سعیدی، خیابان صفری، کوچه قربانی، پلاک بیست، واحد دو

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

10.22034/philor.2023.559954.1407

چکیده

استدلال اختفای الاهی، به روایتی که فیلسوف کانادایی، جان ال. شلنبرگ آن را طرح می کند، یکی از استدلال های خداناباوری است که طبق آن، نبود ادله ی کافی به نفع خداباوری خود دلیلی به نفع خداناباوری است. پس از اقامه ی آن، متفکران بسیاری برای پاسخ گویی به آن اقدام کردند که برخی رویکردی بنایی و شمار اندکی نیز رویکرد مبنایی را برگزیده اند. یکی از این افراد دسته ی دوم، مایکل ری است. او بر این باور است که توجه به تصورات و پیش فرض های نادرست که در پس استدلال اختفای الاهی پنهان شده است به ما کمک می کند نادرستی این استدلال را دریابیم. این نوشته در پی آن است که پس از تقریر استدلال اختفای الاهی و نقدهای مایکل ری به طور کوتاه، به تحلیل و بررسی دیدگاه او بپردازد. نتیجه ای که در پایان حاصل خواهد شد از این قرار است که اگرچه ری ما را به جهت بهتری برای بررسی استدلال اختفای الاهی هدایت می کند اما اگر روش تحلیل او را بر آرای خودش اعمال کنیم، خواهیم دید که نمی تواند به نتیجه ی مطلوب برسد.

کلیدواژه‌ها

منابع
باربور، ایان (1392). دین و علم، ترجمۀ: پیروز فطورچی، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 
Green, Adam and Stump, Eleonore (editors) (2015). Hidden Divinity and Religious Belief, Cambridge: Cambridge University Press.
Howard-Snyder, Daniel and Moser, Paul K. (editors) (2002). Divine Hiddenness; New Essays, Cambridge: Cambridge University Press.
McGinn, Marie (2003). Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigations, New York: Routledge Press.
Peterson, Michael L. and Vanarragon, Raymond J. (editors) (2004). Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Oxford: Blackwell Publishing.
Parker, Ross (2014). "A Critical Evaluation of Rea’s Response to the Problem of Divine Hiddenness", European Journal for Philosophy of Religion, 2014, 6/2, pp. 117- 138
Rea, Michael C. (2018). The Hiddenness of God, Oxford: Oxford University Press.
Rea, Michael C. and Pojman, Louis (editors) (2015). Philosophy of Religion: An Anthology, Massachusetts: Cengage Learning Press.
Schellenberg, John L. (2006). Divine Diddenness and Human Reason: with a new preface, New York: Cornell University Press.
Schellenberg, John L. (2015). The Hiddenness Argument: Philosophy’s New Challenge to Belief in God, Oxford: Oxford University Press.
Schellenberg, John L. (2007). The Wisdom to Doubt: A justification of Religious Skepticism, New York: Cornell University Press.
Schellenberg, John L. (2005). "The Hiddenness Argument Revisited (I)", Religious Studies, June 2005, Vol. 41, No. 2, pp. 201- 215.
Stump, Eleonore (2010). Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford: Oxford University Press.
Weidner, Veronika (2018). Examining Schellenberg’s Hiddenness Argument, London: Palgrave MacMillan Press.