جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری کلام و فلسفه دین واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/philor.2022.548703.1383

چکیده

یکی از مهمترین مسائل جدی در فلسفه ،چگونگی مواجهه انسان با مرگ است.متفکران بسیاری از دیرباز نسبت به مساله مرگ در خلال تجارب زیسته مواجهه خود را تقریر کردند.برخی نگاه تراژیک و برخی نگاه کمیک را در زیست و نوع تفکر خویش برگزیدند.در عین حال اگر مرگ از زیست انسان حذف شود ،نامیرایی و ملال مساله بغرنجی است که زیست انسان را فرا می گیرد.تجارب زیسته انسان حاوی یک ویژگی ذاتی روایی هستند. روایت یک فرم ادبی صرف نیست ،بلکه قابلیت سامان دهی به تجارب بی شکل و بی زمان انسان را دارد.روایت حاوی توان قاب گیری رخدادهای معنادار را در زیست انسان در بهترین شکل است.در این پژوهش نشان خواهیم داد که روایت چیست و سپس نسبت روایت با تجربه را تقریر می کنیم.در ادامه پس از توصیف کوتاه از مساله مرگ و شکنندگی زیست انسان ،امکانهای روایت را در مقابله با مساله مرگ و شکنندگی زندگی با ذکر مثالهای ارائه خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

منابع
[1] آرنت،هانا(1399).وضع بشر،ترجمه: مسعود علیا،تهران،ققنوس.
[2] ابوت،اچ،پورتر(1397).سواد روایت،ترجمه: رویا پور آذر و نیما اشرفی،تهران، اطراف.
[3] بورخس، خورخه لوئیس(1397). الف: مجموعه 17 داستان کوتاه،ترجمه: محسن طاهر نوکنده،تهران ، نیلوفر.
[4] پروست، مارسل(1378). در جستجوی زمان از دست رفته: جلد هشتم زمان بازیافته، ترجمه: مهدی سحابی،تهران، مرکز.
[5] ریکور، پل(1397). زمان و حکایت:کتاب دوم پیکربندی زمان در حکایت داستانی، تهران،نی.
[6] سیمز،کارل(1400).پل ریکور،ترجمه: محمد حسین خسروی،تهران،کرگدن.
[7] فلودرنیک،مونیکا(1399).درامدی برروایت شناسی،ترجمه: هیوا حسن پور،تهران،خاموش.
[8] کالر،جاناتان(1393).نظریه ادبی،ترجمه: فرزانه طاهری،تهران،مرکز.
[9] کریستوا،ژولیا(1399).زندگی روایت است:هانا آرنت، ترجمه: مهرداد پارسا،تهران، شوند.
[10] می، تاد(1392). مرگ. ترجمه: رضا علیزاده،تهران، گمان.
[11] نیگل ، تامس(1396).پرسش های کشنده،ترجمه: جواد حیدری و مصطفی ملکیان،تهران،نگاه معاصر.
[12] هرمن،دیوید(1395).عناصر بنیادین در نظریه های روایت،ترجمه: حسین صافی،تهران،نی.
[13] همیلتون، کریستوفر(1398). فلسفه زندگی،ترجمه: میثم محمدامینی،تهران،نو.
[14]Bruner, Jerome S (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[15]Crites, S(1971). The narrative quality of experience. Journal of the American academy of religion. 39 (3), 291-311.
[16]Fischer, John Martin(2010). Free Will, Death, and Immortality: The Role of Narrative.34: (3),379-403.Philosophical papers. Routledge.
[17]Hardy, Barbara (1968). Towards a poetics of fiction: An approach through narrative. Novel, (2),5-14.
[18]Langer.Susanne(1960).Philisophy in a New Key,4th ed.Cambridge,Mass.
[19]Levi,Prima.The Periodic Table.Translarted from the Italian Raymond Rosenthal.Schocken Books: New York.
[20]Llarull,Gustave.The Problem of Immortality : A Response to Williams. Unpublished Manuscript University of California, Riversides department of Philosophy.
[21]Ricœur, Paul(1991). Life in Quest of Narrative in Paul Narrative and Interpretain.edited by David Wood. London: Routledge
[22]Scarre, Geoffrey(2007). Death. Stocksfidd hall:Acumen
[23]Williams, Bernard(1973). The Markopoulos Case: Refleltianc. On the tedium of lmmartaly “in Problems of the self Cambridge university press. 82-10
[24]White,Hayden(1987).The Content of  The Form:Narrative Discourse and Historical Representation.Baltimore:Johns Hopkins University Press.
[25]White, Hayden (1980). The value of narrativity in the representation of reality. In W.J.T. Mitchell (Ed.), On Narrative (pp1–۲۳). Chicago, IL: Chicago University Press.