جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

خلق­گرایی مطلق یا افلاطون­گرایی تعدیل­شده پاسخی است برای چالشی که افلاطون­گرایی برای خداباوری ایجاد می­کند. دغدغۀ اصلی این دیدگاه، تلائم و هماهنگی میان خداباوری با افلاطون­گرایی است. خلق­گرایی مطلق در واقع مدعی است حقایق ضروری نیز مانند موجودات ممکن وابسته به خداوند هستند. از این­رو، ما در فهرستِ وجودشناسی با موجودی که مستقل از خداوند وجود داشته باشد مواجه نیستیم و خداوند تنها موجود مستقل و بی­نیاز از غیر است. بنابراین ادعای افلاطون­گرایان معاصر که با ارائۀ استدلال­هایی مدعی­اند برخی اعیان انتزاعی، مانند اعیان ریاضی، به نحو ضروری، فرازمانی و نامخلوق موجودند با این قید که این حقایق در عین ضرورت و فرازمانی بودنشان، مخلوق و وابسته به خداوند هستند پذیرفته می­شود. در این دیدگاه، گرچه خلقِ­ این امور ضروری است، ولی وجود قضایا، جهت و ارزشِ صدقشان وابسته به خداوند است. به‌طور کلی، قلمرو افلاطونی به عنوان ادراکات و اندیشه­های خداوند در نظر گرفته می­شوند. ویلیام کریگ، فیلسوف ِخداباور آمریکائی معاصر، بر این باور است که این دیدگاه با مشکلات متعددی نظیر  خلط با مفهوم­گرایی ، اشکال دور باطل، عدم تلائم با اختیار خداوند، ناسازگاری با نظریۀ سنتی خلقت و مبادلۀ نظریۀ خلقت با نظریۀ فیض­گرایی فلوطینی مواجه است. گرچه برخی از ایرادات کریگ به دیدگاه خلق­گرایی وارد نیست؛ لکن خلق­گرایی مطلق با اشکالی جدّی مواجه است و به نظر می­رسد بتوان از دیدگاه امکان­گرایی کلّی دکارتی دفاع نمود. این مقاله به تبیین و بررسی این دیدگاه و انتقادات کریگ می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع:

  1. اسپینوزا، بندیکت(1394). اخلاق. ترجمه محسن جهانگیری. چ7، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  2. افلاطون (1380 ). مجموعه آثار افلاطون. ترجمه محمد حسن لطفی. چ3، تهران: خوارزمی.
  3. شهرستانی، محمدبن عبدالکریم(1362). الملل و النحل. ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی. ج1، بی­جا.

  4.       Aquinas, St. Thomas (1945). Basic Writings of Saint Thomas Aquinas, V1, Anton C. Pegis. New York: Random House.

  1. Anselm, (1995) Monologion and Proslogion with the Replies of Gaunilo and Anselm, Thomas Williams, Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge
  2. Augustine, St. (1982). Eighty Three Different Questions, Translated: David L. Mosher, Catholic University of America Press.
  3. Brink, Gijsbert Van den (1993), Almighty God: A Study of Doctrine of Divine Omnipotence. Kok Pharos Publishing House - Kampen - The Netherlands.
  4. Craig, William, (2016) God Over All, Divine Aseity and the Challenge of Platonism, Oxford Press. United Kingdom.
  5. Craig William Lane (2017) God and Abstract Objects the Coherence of Theism: Aseity,
  6. Curley E. M. (1984)"Descartes on the Creation of the Eternal Truths" in The Philosophical Review, Vol. 93, No. 4 (Oct.,), pp. 569-597
  7. Descartes, René (1991) The Philosophical Writings of Descartes, Trance & ed. J. Cottingham, & R. Stoothoff & D. Murdoch & A.Kenny, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press(CSMK).
  8. Descartes, René (1995) The Philosophical Writings of Descartes, Trance & ed. J. Cottingham, & R. Stoothoff & D. Murdoch, Vol2, Cambridge: Cambridge University Press (CSM)
  9. Frankfurt, Harry G. (1977) "Descartes and the Creation of the Eternal Truths," The Philosophical Review, Vol. 86, No. 1 (Jan.,), pp. 36-57.
  10. Gerson, Lloyd P (1993), " Plotinus's Metaphysics: Emanation or Creation?" The Review of Metaphysics, V46.N3, pp559-574.
  11. Leftow, Brain (1990) Is God an abstract object, Noûs, v24, No 4,pp 581-598, 10.2307/2215846.
  12. McCann, Hugh J. (2012) Creation and the Sovereignty of God, Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis.
  13. Morris, Thomas V. and Christopher Menzel (1986), “Absolute Creation, "American Philosophical Quarterly, 23 (4): 353–362.
  14. Plantinga, Alvin (2003) Does God Have a Nature? Milwaukee: Marquette University Press.
  15. Plantinga, Alvin (2000), Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press.
  16. Plantinga, Alvin (1993) Warrant and Proper Function, Oxford: Oxford University Press,
  17. Plotinus (2018) The Enneads, Lloyd P. Gerson, George Boys Stones, John M. Dillon, R.A.H. King, Andrew Smith, and James Wilberding, Cambridge University Press, United Kingdom.
  18. Rodriguez, Alfredo (2014) Divine Omnipotence in Descartes' Philosophy Graduate Center, City University of New York.
  19. Swinburne, Richard (1993) The Coherence of Theism, Clarendon Press, Oxford, United Kingdom.
  20. Welty,Greg(2006) "Theistic Conceptual Realism: The Case for Interpreting Abstract objects as Divine Ideas". D.Philo.Thesis,Universiyy of Oxford.