جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://dx.doi.org/10.22034/rs.2021.36459.1431

چکیده

النور استامپ، فیلسوف معاصر، در مقام یک خداباور در صدد اقامه­ی دفاعیه­ای برضد مساله­ی رنج( شرّ)، بر می­آید. بنا بر دفاعیه­ی ایشان، اولا، رنج شرط لازم تحقق برخی خیرها است و ثانیا، آن خیر ناقض رنج موجود است. دغدغه­ی علمی­ای که در این مقاله دنبال می­شود، نقد دفاعیه­ی مزبور است. در این ­راستا، پیش از هر چیز، طرح و تبیین اصل دفاعیه ضروری می­نماید و پس از آن نقد ایده­ی موردنظر از دو منظر کلی انجام خواهد شد. نخست، ضمن بیان کیفیات یک دفاعیه­ی موفق و لوازم تحقق آن ملاحظه می­شود که دفاعیه­ی استامپ واجد شرایط یک دفاعیه­ی موفق نیست. اشاره­ به مبادی تحقق یک فعل ارادی و بیان این نکته که رنج نمی­تواند مصدر ایمان واقع گردد، دومین نقد کلی بر نظریه­ی ایشان است. سرانجام، اشاره به نقض مفهوم اراده­ی آزاد به معنای لیبرتارینی آن در دفاعیه­ی استامپ، موضوعی است که به عنوان ضمیمه­ی بحث بدان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

  1. موحد، ضیاء(1393). منطق موجهات. تهران: هرمس.
  2. نیازی، محسن(1395). «مطالعه­ی وضعیت اعتیاد والدین و تاثیر آن بر سلامت روانی و اجتماعی فرزندان». فصلنامه دانش انتظامی اصفهان. شماره­ی 9. صص 94- 106.

 

3. Davison, Scott A. ( 1991). “Foreknowledge, Middle Knowledge  and "Nearby" Worlds”. Philosophy of  Religion. Vol. 30. Pp. 29-44.

4. Fine, Kit ( 2012). “Counterfactuals Without  Possible Worlds”. The Journal of Philosophy, Vol. 109. Pp. 221-246.

5. Planting, Alvin ( 1974). The Nature of  Necessity. New York: Oxford University Press.

6.Stump, Eleonore (1994). “The Mirror of Evil”. In Thomas V. Morris.(ed.). God and Philosophers: the Reconciliation of Faith and Reason. Oxford: Oxford University Press.

 

7.Stump, Eleonore (1997). “Saadia on the Problem of Evil”. Faith and Philosophy. Vol. 14. No. 4. Pp. 523-549.

 

8.Stump, Eleonore (2010, a). “The Problem of Evil: The Augustinian Background” In Robert Pasnau (ed.). The Cambridge History of Medieval Philosophy. Vol. 2. New York: Cambridge University Press. pp. 773-84.

 

9.Stump, Eleonore (2010, b). Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering. New York: Oxford University Press.

 

10.Stump, Eleonore (2013). “Not My Will but Thy Will Be Done”. Medieval Mystical

Theology. Vol. 22. No. 2. Pp. 155-171.