جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شورای بررسی متون/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 رییس انجمن حکمت و فلسفه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

عماد افروغ در جستجوی علم دینی مقدمتا رویکرد رئالیزم انتقادی را رویکرد هماهنگتری برای ساختن دستگاه علم شناختی مطلوب خود می یابد و متعاقبا می کوشد با ترکیب حکمت صدرایی با رئالیزم انتقادی و اتخاذ رویکرد معرفت طولی و هماهنگ و افزودن منابع معرفت وحی و شهود به منابع رئالیزم انتقادی، راهی به سوی علم دینی بیابد. کاری که خود وی هم اقرار دارد که همچنان پروژه ای ناتمام است.

وی با تایید رویکرد جامعه شناسی درونگرا و پذیرش تاثیر جامعه بر محتوای علم، در عین اصرار بر واقعگرایی، می کوشد تا مسیر توجیه علم دینی را هموارتر سازد. آرای افروغ در این مسیر واجد تعارضاتی درونی است.

کلیدواژه‌ها