جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید قم

چکیده

جان هیک، فیلسوف دین مشهور انگلیسی معاصر، از یک سو خود را مسیحی می‌داند و از سوی دیگر قائل به تکثرگرایی دینی است، به این معنا که ادیان دیگر را نیز حق و نجات‌بخش می‌شمارد. او می‌گوید مطالعة وضعیت متدینان به ادیان متفاوت، پذیرش تکثرگرایی را ضروری می‌کند. او در گام دوم با اسطوره‌شمردن آموزه‌های اساسی مسیحیت، از انحصارگرایی مسیحی می‌گریزد و بین مسیحیت و تکثرگرایی جمع می‌کند. او در گام سوم با قائل‌شدن به این‌که ادیان گوناگون از منظرهای متفاوت به حقیقت متعالی نگاه کرده‌اند و به همین جهت هرکدام بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند، و نیز قائل‌شدن به این‌که هدف گزاره‌های دینی، نه خبر از واقع، بلکه تغییر درون انسان‌هاست، مسئلة تعارض دعاوی ادیان را حل می‌کند. سخن این نوشتار این است که هیک در جمع بین مسیحیت و تکثرگرایی و نیز حل مسئلة تعارض دعاوی ادیان موفق نبوده است

کلیدواژه‌ها