جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام؛ فلسفه دین و مسائل جدید کلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه ادیان دانشگاه تهران

5 استاد فلسفه دانشگاه قم

چکیده

خداباوری گشوده به­عنوان رویکرد جدیدی در عرصۀ الهیات و فلسفة دین، نظریات و دیدگاه­هایی را مطرح کرده است که هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ الهیاتی (کلامی) توجه بسیاری از اندیشمندان معاصر را به خود جلب کرده است. مدعای اصلی و اساسی حامیان این رویکرد این است که بسیاری از آموزه­های رایج دربارۀ ذات و صفات خدا (و به­طور خاص صفاتی مانند علم پیشین خدا، تغییر‌ناپذیری، انفعال­ناپذیری و بی­زمان­بودن خدا)، برگرفته از فلسفه­های یونانی، به‌ویژه سنت نوافلاطونی هستند و تحت تأثیر آن‌ها قرار دارند و به همین دلیل، از مسیر اصلی خودشان که همان مسیر کتاب مقدس است، فاصله گرفته­اند. بنابراین، برای زدودن انگاره­های نادرست فلسفی از صفات حقیقی خدا در کتاب مقدس، بایستی بار دیگر آن‌ها را بازبینی و اصلاح ­کنیم. از آن‌‌جا که بنیان‌گذاران و مدافعان این مکتب مدعی هستند که نظریاتشان در سنت خداباوری و خداباوری سنتی ریشه دارد، با نگاهی تاریخی به این جنبش الهیاتی و بررسی مسیر پیدایش آن، صحت‌وسقم ادعای آن‌ها را ارزیابی می­کنیم. برخی از الهی­دانان و فلاسفۀ دین معاصر، خداباوری گشوده را از انواع خداباوری سنتی قلمداد می­کنند، برخی دیگر آن را انحرافی در سنت خداباوری و برخی نیز آن را نوعی مکتب ارتدادی و بدعت­آمیز می­دانند که در سنت راست­کیشی جایگاهی ندارد. به­هرحال، هرچند زمان زیادی از آغاز این جنبش نمی­گذرد توانسته است نظرها را، چه موافق چه مخالف، به خود جلب کند؛ تعداد بسیار زیاد مکتوباتی که در تأیید یا ردّ این مکتب نگاشته شده است، شاهد این مدعاست. بنابراین، جا دارد ما نیز با استفاده از منابع بسیار غنی خود در سنت فلسفی‌ـ‌کلامی اسلام و با شناخت کاملی از این دیدگاه، وارد عرصۀ بحث­های جدید در حوزۀ الهیات و فلسفة دین شویم.

کلیدواژه‌ها

آون، اچ. پی. (1380). دیدگاه‌ها درباره خدا، ترجمة حمید بخشنده، دانشگاه قم: انشارات اشراق.
استیس، والتر ت. (1388). عرفان و فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات سروش.
پیلین، دیوید ای. (1383). مبانی فلسفة دین، ترجمة گروه مترجمان، ویراستار سید محمود موسوی. قم: بوستان کتاب.
هیک، جان. (1381). فلسفة دین، ترجمة بهزاد سالکی، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
 
Basinger, David (1996). ‘The Case for Freewill Theism: A Philosophical Assessment’, DownersGrove, IL: IVP.
Belt, Thomas. (2002). Open Theism and the Assemblies of God.Assembly of God Missionary, Beirut, Lebanon, Summer.
Boyd, Gregory (1997). God at War: The Bible and Spiritual Conflict, Downers Grove: IVP.
Boyd, Gregory A. (2000). God of the Possible: A Biblical Introduction to the Open View of God, Grand Rapids: Baker Book House.
Boyd, Gregory A. (2003). ‘Is God to Blame? Beyond Pat Answers to the Problem of Evil’, IVP.
Diller, Jeanine & AsaKasher. (2013). Models of God and Alternative Ultimate Realities, Springer.
Frame, John M. (2001). Open Theism and Divine Foreknowledge, in: Wilson, Douglas, Bound Only Once: The Failure of Open Theism, Canon Press, 2001.
Gardoski, Kenneth M. (2011). Open Theism, Baptist Bible Seminary, Clarks Summit Pa.
Geach, Peter (1977). Providence and Evil, Cambridge: Cambridge University Press.
Geisler, Norman. (1998). Neotheism: The Dangers of Making God in Our Image, Christian Research Journal.
Geisler, Norman (1997). Creating God in the Image of Man?, Bethany.
Hartshorne, Charles & Reese, William L. (2000). Philosophers speak of God, Humanity Books.
Hasker, William. (2004). Providence, Evil and the Openness of God, Routledge.
Huffman, Douglas and Johnson, Eric (eds.) (2002). ‘God Under Fire; Modern Scholarship Reinvents God’, Grand Rapids, MI: Zondervan.
Jowers, Dennis W. (2005). Open Theism: Its Nature, History, and Limitations, WRS Journal, Number 12/1.
Lucas, J. R. (1970). “The Freedom of the Will”. Oxford: Clarendon Press.
McCabe, Lorenzo Dow (1882). Divine Nescience of Future Contingencies a Necessity, Being an Introduction to ‘The Foreknowledge of God and Cognate Themes. New York: Phillips and Hunt.
McGregor, Stu. (2005). Open theism’s doctrine of God: A Critical Review of Five Books on the Subject, Stimulus, 13 no 2.
Olson, Gordon (1941). The Foreknowledge of God’, Arlington Heights, IL: The Bible Research Corporation.
Oord, Thomas Jay. (2009). Creation Made Free; Open Theology Engaging Science, Wipf and Stock Publishers.
Pinnock, Clark. (2003). Open Theism: “What is this? A new teaching? and with authority” (MK 1:27), Ashland Theological Journal.
Pinnock, Clark H. (2001). Most Moved Mover: A Theology of God’s Openness, Grand Rapids: Baker Book House.
Piper, John (ed.) (2003). Beyond the Bounds: Open Theism and the Undermining of BiblicalChristianity, Chicago: Crossway.
Rhoda, Alan. (2007). The Philosophical Case for Open Theism, Springer: Philosophia. Number.35.
Rice, Richard (1980). The Openness of God: The Relationship of Divine Foreknowledge and Human Free Will, Nashville: Review & Herald.
Sanders, John. (1998). The God Who Risks: A Theology of Providence, Downers Grove: Intervarsity Press.
Sanders, John (1998). The God Who Risks: A Theology of Providence, IVP.
Swinburne, Richard (1993). The Coherence of Theism, Revised Edition. Oxford: ClarendonPress.
Taliaferro, Charles & Harrison, Victoria S. & Goetz, Stewart. (2013). The Routledge Companion to Theism, Routledge.
Taliaferro, Charles & Marty, Elsa J. (2010). A Dictionary of Philosophy of Religion, Continuum Books.
Taliferro, Charles & Draper, Paul & Quinn, Philip L. (2010). A Companion to Phioisophy of Religion, Blackwell Publishing.
Ware, Bruce (2000). God’s Lesser Glory; The Diminisded God of Open Theism, Crossway Books.
William, Hasker (1989). ‘God, Time, and Knowledge, Cornell Studies in the Philosophy of Religion, Cornell University Press.
Wright, R. K. McGregor. “No Place for Sovereignty; What’s Wrong with Free Will Theism”, IVP, 1996.