جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ادیان دانشگاه تهران

http://dx.doi.org/10.22034/rs.2020.4849

چکیده

این مقاله با مطالعۀ تاریخی، واژگانی و الهیاتی رساله‌های پولس و آنچه در اعمال رسولان دربارۀ وی آمده است، به بررسی مفهوم خدا در اندیشۀ او می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اعتقاد به خدای حقیقی، یگانه شالودۀ اندیشۀ پولس است. اما این خدای یکتا، خدای پدر نیز هست. یگانگی خدا بیانگر قدرت، بزرگی و بی‌همتاییِ و پدر بودنش، نشانۀ خیرخواهی، محبت و حسن‌نیت اوست. به‌گفته پولس «برای ما یک خدا وجود دارد، خدای پدر». این خدا، ضمن برخورداری از همۀ صفات کمالی بیان‌شده در ادیان توحیدی، خالق و نجات‌بخش نیز هست؛ زیرا «همه‌چیز از او، توسط او و برای او به‌وجود آمده‌اند». بااین‌حال، مسیح وسیله و عامل او در آفرینش و نجات است؛ البته این به‌معنی غیر فعال بودن خدا نیست، مسیح همه‌چیز خود را از خدا دارد. خلقت و مشیت به‌دست خدا است. پولس جز در یک مورد (بند 5/ فصل 9/ نامه به رومیان) که به قرائت‌ و تفسیر جانب‌دارانه و به‌یقین سست برمی‌گردد، میان خدا و عیسی‌مسیح تفاوت اساسی قائل شده و از مسیح هرگز تعبیر به خدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

کتاب مقدس (2009م). ترجمۀ قدیم با حروف‌چینی و رسم‌الخط جدید، انتشارات ایلام، چاپ پنجم.
 
The Holy Bible (1967). King James Version, New York: the World Publishing Company.
Baillie, D. M. (1948). God Was in Christ. New York: Scribner.
Baker, E. A. (1940). St. Paul and His Gospel. London: Eyre & Spottiswoode.
Bultmann, Rudolf (1954). Theology of the New Testament. Vol. l. translated by Kendrick Grobel. New York: Charles Scribner's Sons.
Buswell, James (1978). A Systematic Theology of the Christian Religion. Grand Rapids: Zondervan Publishing House.
Cave, Sydney (1928). The Gospel of the St. Paul. London: Hooder & Stoughton.
Cohen, Abraham (1946). Everyman's Talmud: the Major Teachings of the Rabbinic Sages. London: Dext & Sons LTD.
Dahl, Nils (1976). “The Neglected Factors in New Testament Theology”. Yale Graduate Bulletin.
Dibelius, Martin and Werner Georg Kummel (1953). Paul. translated by Frank Clarke. Philadelphia: Westminster Press.
Dunn, James (1998). The Theology of Paul the Apostle. Michigan: Willim B. Eerdmans Publishing Co.
Dunn, J. D. G. (2002). World Biblical Commentary: Romans 1-8. Word Biblical Commentary (36–40). Dallas: Word, Incorporated.
Fisher, Fred (1974). Paul and His Teachings. New York: Broadman.
Harris, Murray (1992). Jesus as God: the New Testament use of theos in reference to Jesus. Grand Rapids: Baker Book House Company.
Hendricks, William (1969). “The Theology of the New Test­ament”. The Broadman Bible Commentary. edited by Clifton Allen. Vol.8. Nashville: Broadman Press.
Hoeksema, Herman (1966). Reformed Dogmatics. Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association.
Kennedy, H. A. (1920). The Theology of the Epistles. London: Duckworth.
Kummel, Werner Georg (1973). The Theology of the New Testa­ment. translated by John E. Steely. Nashville, Tennessee: Abingdon Press.
Ladd, George (1975). A Theology of the New Testamen. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Pub. Co.
McGiffert, A. C. (1924). The God of the Early Christian. New York: Charles Scribner’s Son.
McGrath, Alister (2006). Christian Theology: An Introduction. Blackwell Publishing.
Moule, C. F. D. (1962). “God, NT”. The Interpreter's Dictionary of the Bible. edited By George Arthur Buttrick, Nashville: Abingdon Press.
Stevens, George (1903). The Pauline Theology. New York: Charles Scribner’s Sons.
Stewart, James S. (1935). A Man in Christ. Vancouver: Regent College Publishing.
Thiessen, Henry Clarence (1989). Lectures in Systematic Theology. Revised by VernonDoerksen, Michigan: Eerdmans Publishing Company.
Welch, Claude (1935). The Trinity in Contemporary Theology. London: SCM Press.