جستارهای فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه علوم سیاسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

http://dx.doi.org/10.22034/rs.2021.32057.1393

چکیده

انجیل شیطان آنتوان لاوی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌هایی است که در میان جریان‌های مختلف شیطان‌پرستی در آمریکا منتشر شده است.این کتاب دارای ایده‌های افراطی در به چالش کشیدن بسیاری از هنجارهای متداول اخلاقی و مذهبی جامعه آمریکا، و همچنین ترویج ایده‌های انسان‌گرایانه با محوریت آزادی‌های رادیکال اخلاقی و اجتماعی در راستای تقویت میل و غریزه انسانی و نفی سلطه‌پذیری اخلاقی است. بی‌شک این کتاب با تاثیرپذیری از سنت‌های فکری مدرن و پست‌مدرن نوشته شده و می‌توان تاثیر بسیاری از ایده‌های هنجارستیز و ضدمذهبی را در این مشاهده کرد؛ اما تاثیر تفکرات انتقادی نیچه به اخلاق مسیحی و فرهنگ اروپایی و همچنین ترویج ایده ابرانسان به عنوان آفریننده ارزش‌های زندگی و ستایش هنجارستیزی و سلطه‌ناپذیری وی توسط نیچه را می‌توان به خوبی در انجیل شیطان لاوی مشاهده کرد. لاوی با استفاده از ایده مرگ خدای نیچه که منادی پایان سیطره اخلاق مسیحی بر اروپا بود و همچنین نقدهای نیچه به نیست انگاری مسیحی، و با الهام از انگاره دیونیزیوسی نیچه مفهوم شیطان را در تقابل با مفهوم خدا در فرهنگ دینی و به عنوان سمبل آزادی‌خواهی و هنجارستیزی در راستای ستایش میل و غریزه طبیعی و جسمانی انسان‌ها به کار می‌گیرد و تلاش می‌کند تا با ستایش ارزش زندگی نفی و تحقیر غرایز انسانی در اخلاق مسیحی را به چالش بکشد.

کلیدواژه‌ها

شلر، ماکس(1388) کین توزی، ترجمه صالح نجفى و جواد گنجى، تهران: نشر ثالث.
گیسلر، نورمن(1384) فلسفة دین، ترجمة حمیدرضا آیت‌اللهی، تهران: حکمت.
لوویت، کارل(1387) از هگل تا نیچه، ترجمه: حسن مرتضوی، مشهد: نشر نیکا.
نیچه، فریدریش (1352) دجال، ترجمة عبدالعلی دستغیب، تهران: آگه.
نیچه، فریدریش (1362) چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، تهران: آگه.
نیچه، فریدریش (1375) فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، تهران: خوارزمى.
نیچه، فریدریش (1377)حکمت شادان، ترجمة جمال آل احمد، سعید کامران، حامد فولادوند، تهران: جامی.
نیچه، فریدریش (1380)سپیده‌دمان، ترجمه علی عبداللهی، تهران: انتشارات جامی.
نیچه، فریدریش (1381) غروب بت ها، ترجمه داریوش آشورى، تهران: نشر آگه.
نیچه، فریدریش(1384) انسانی، بسیار انسانی ، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: انتشارات جامی.
نیچه، فریدریش (1386)ارادة قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران: جامی.
نیچه، فریدریش (1387) اینک آن انسان، ترجمه بهروز صفدری، تهران: بازتاب نگار.
نیچه، فریدریش (1388) تبارشناسی اخلاق،ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، آگه.
یاسپرس، کارل(1380) نیچه و مسیحیت، ترجمه: عزت اّٰله فولادوند، تهران: انتشارات سخن.
 
Andrade, Gabriel (1999) “Anton Lavey's Satanic Philosophy: An Analysis” Intermountain West Journal of Religious Studies, Volume 9,Number,pp29-42
Cameron, Frank (1999),“Nietzsche’s Ethics of Character: A Study of Nietzsche’s Ethics and its Place in the History of Moral Thinking”by Thomas H.Brobjer, Journal of Nietzsche Studies, No. 17, Published by: Penn State University Press, pp. 73-77.
Cook,Cody(2017) Post-Enlightened: Reflections on Two Hundred Years of Anti-Christian Writing from Thomas Paine to Richard Dawkins,Cantus Firmus.
Craig, Edward (1998), Rautledge Encyclopedia of philosophy, Vol. 6,
Dyrendal, Asbjørn (2013). "Hidden Persuaders and Invisible Wars: Anton LaVey and Conspiracy Culture". In Per Faxneld; Jesper Aagaard Petersen (eds.). The Devil's Party: Satanism in Modernity. Oxford: Oxford University Press.
Faxneld, Per & Jesper Aa. Petersen (2013) The Devil's Party: Satanism in Modernity, Oxford University Press.
Faxneld, Per & Jesper Aa. Petersen (2014). "Cult of Carnality: Sexuality, Eroticism, and Gender in Contemporary Satanism". In Henrik Bogdan; James R. Lewis (eds.). Sexuality and New Religious Movements. New York: Palgrave Macmillan
Gardell, Matthias (2003) Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism. Durham and London: Duke University Press.
Hasse, Ullrich (2008), Starting with Nietzsche, MPG Book Ltd, Bodmin, Cornwall.
Hatab ,Lawrence (2005). Nietzsche's Life sentence, NewYork: Routledge.
Introvigne, Massimo (2016) Satanism: A Social History, New York: Brill Publishing.
La Fontaine, Jean (1999). "Satanism and Satanic Mythology". In Bengt Ankarloo; Stuart Clark (eds.). The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe Volume 6: The Twentieth Century. London: Athlone. pp. 94–140. ISBN 0 485 89006 2.
Lap, Amina Olander (2013). "Categorizing Modern Satanism: An Analysis of LaVey's Early Writings". In Per Faxneld; Jesper Aagaard Petersen (eds.). The Devil's Party: Satanism in Modernity. Oxford: Oxford University Press.
LaVey, Anton (1972) The Satanic Rituals, New York: Avon Books.
LaVey, Anton (1992) The Devil's Notebook, New York: Feral House.
LaVey, Anton (1998) Satan Speaks!, New York: Feral House.
LaVey, Anton (2005) The Satanic Bible, New York: Avon Books.
Lewis, James (2001) Satanism Today, New York: ABC Clio.
Lewis, James L.  (2002). "Diabolical Authority: Anton LaVey, The Satanic Bible and the Satanist "Tradition",Marburg Journal of Religion. 7 (1): 1–16.
Lewis, James R. (2003) Legitimating New Religions. New Brunswick, NJ, USA: Rutgers University Press.
London and New York, First published.
Schacht, Richard (2001). Nietzsche, NewYork: Routledge.
Tongeren, Paul (2009). "Nietzsche and Ethics" in: Keith Ansell Pearson (ed.), A Companion to Nietzsche, Blackwell, pp. 389-403.
van Luijk, Ruben (2016). Children of Lucifer: The Origins of Modern Religious Satanism. Oxford: Oxford University Press.