جستارهای فلسفه دین
تحلیل مؤلفه‌های مفهومی دین

سید حسین حسینی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 27-50

چکیده
  یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل مطرح در حوزة مباحث دین‌شناسی و خصوصاً فلسفة دین تعریف مفهوم دین و دست‌یابی به مؤلفه‌های اصلی آن است.این مقاله پس از طرح تعریفی از دین، به نقد و تحلیل آن و بررسی نقاط قوت و ضعف آن خواهد پرداخت. توجه به سه حوزة «اعتقادات»، «اعمال»، و «احساسات»، در میان نیازها و توانایی‌‌های وجودی انسان، ...  بیشتر