جستارهای فلسفه دین
برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان

حمیدرضا آیت اللهی؛ حسین شوروزی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1393، ، صفحه 73-88

چکیده
  از برهان تنظیم دقیق، بر این اساس که حیات مبتنی بر کربن مستلزم قوانین فیزیکی و شرایط استانه‌ای است، نتیجه می‌شود این‌که جهان را خدا نظم داده باشد از فرضیات دیگر محتمل‌تر است. سوبر به این استدلال اعتراض می‌کند و معتقد است که تنظیم دقیقی که بین قوانین فیزیکی وجود دارد در معرض تأثیر انتخاب مشاهده‎ای ماست. هدف از این پژوهش بررسی برهان ...  بیشتر