جستارهای فلسفه دین
تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی

جهانگیر مسعودی؛ فائزه طلوع برکاتی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 67-95

چکیده
  نظریه‌های کلامی عمدتاً در مبانی فلسفی پیشین ریشه دارند و برای نقد آن‌ها می‌توان ریشه‌های آن‌ها را کاوید و نقد کرد. از این رو در این مقاله، ریشه‌های فلسفی نظریة بسط تجربة نبوی بررسی و تحلیل شده است تا زمینة نقد نظریة مزبور فراهم‌تر شود. در این تحلیل، از مبانی فلسفی عبدالکریم سروش در طرح نظریة بسط تجربة نبوی پرده برداشته شده و نشان ...  بیشتر