جستارهای فلسفه دین
بررسی انتقادی نظریه زایتگایستِ اخلاقیِ داوکینز

حمیدرضا آیت اللهی؛ فاطمه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 1-21

چکیده
  داوکینز در دیدگاه «اخلاق ژنتیکی مبتنی بر نظریة تکامل» مدعی است که یک «زایتگایست اخلاقی» یا «روح زمانة اخلاقی» وجود دارد که در جوامع تکامل می‌یابد. وی با رد اصول اخلاقی مبتنی بر دین و مطلق‌گرایی اخلاقی معتقد است که ماهیت اخلاقیات بر اساس روح زمانه به‌سرعت در حال تغییر است و هر دوره‌ای اصول اخلاقی مختص به خود را می‌طلبد. ...  بیشتر