جستارهای فلسفه دین
تحلیل انتقادی نظریه ذاتی و عرضی در ادیان

محمدجواد رضایی ره

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 87-107

چکیده
  نظریة «ذاتی و عرضی در ادیان»، آموزه‌های هر دینی را به دو دستة ذاتیات و عرضیات تقسیم می‌کند. در این نظریه ذاتی دین عبارت‌است از زیرانداز، مضمون و محتوا، گوهر و مقصد دین. در مقابل، عرضی دین عبارت‌است از روانداز، قالب، پوسته، غبار و زنگار دین. بر اساس این نظریه، همان‌طور که در ضرب‌المثل‌ها، ظاهر الفاظ غیر از محتوا است و ظاهر عرضی ...  بیشتر