جستارهای فلسفه دین
الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر؛ امت واحده

سید علیرضا حسینی بهشتی؛ فاطمه مریدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 77-99

چکیده
  موسی صدر یکی از بارزترین اندیشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است که با رویکرد الهیاتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسایی کرده و در پی حل آن برآمده ­است. حضور این اندیشمند به طور هم‌زمان در دو حوزة نظر و عمل‌، ضرورت بررسی و مطالعة آثار و اندیشه و نحوة عمل وی را دوچندان کرده است. این رساله با توجه به ادبیات موجود در موضوع الهیات اجتماعی‌، ...  بیشتر