جستارهای فلسفه دین
ابعاد وجودی، معرفتی و زبانی الاهیات سلبی دیونوسیوس مجعول

امیر نصری؛ عطیه کشتکاران

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 97-115

چکیده
  الاهیات سلبی پاسخی به پرسش از چگونگی سخن‌گفتن از ذات خداوند و امکان شناخت وی است که به صورت سلب زبانی نمود می‌یابد و از سه بُعد وجودی، معرفتی و زبانی قابل بررسی است. دیونوسیوس مجعول فیلسوف و عارف مسیحی اوایل قرون وسطی است که الاهیات سلبی وی تأثیر بسیاری بر عارفان پس از خود داشته است. شیوة الاهیاتی وی متشکل از چهار مرحله است: 1. ایجابی، ...  بیشتر