جستارهای فلسفه دین
کندوکاوی پیرامون فرجام‌شناسی از دیدگاه پل تیلیش

اعلی تورانی؛ منیر سلطان احمدی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
  مرگ‌اندیشی، از دل‌مشغولی‌های دیرپای آدمی و همچنین اندیشمندان معاصر ازجمله پل تیلیش به‌شمار می‌آید. که البته آرای او به جهت غلبة دیدگاه اگزیستانسیالیستی وی در این مسئله، رنگ و بوی نسبتاً متفاوتی می‌یابد. به طور کلی مسئلة آخرت برای وی معنایی متعالی‌تر از معنای مصطلح حادثه واپسین دارد که آن عبارت است از استعلای آفرینش در پرتو حیات ...  بیشتر