جستارهای فلسفه دین
امکان‌پذیری وجود خدا در برهان‌های وجودی مدرن

سمیه فریدونی؛ حمیدرضا آیت اللهی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در بیش‌تر برهان‌های وجودی مدرن، مقدمه‌ای هست که آن را مقدمة «امکان‌پذیری» می‌خوانند و محتوای آن این است که «وجود هستندة کامل امکان‌پذیر است» یا به عبارتی «چنین نیست که وجود هستندة کامل محال باشد». در این مقاله، نخست به اختصار خوانش‌های نورمن ملکم، چارلز هارتسهورن، و آلوین پلانتینگا که از خوانش‌های مدرن برهان ...  بیشتر