دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مفهوم خدا در انئادها و اثولوجیا

صفحه 1-18

حسن عباسی حسین آبادی