دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-136 

مقاله پژوهشی

1. منظر سرمدی خدای ادیان و مسألۀ شرور گزاف

صفحه 1-22

صبا فریدونی؛ سید حسن حسینی سروری؛ علیرضا منصوری


4. تحلیل تکثر معنای زندگی در فلسفة ملاصدرا

صفحه 67-90

عبداله صلواتی؛ عین اله خادمی؛ لیلا پوراکبر