دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-163 

مقاله پژوهشی

1. نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت

صفحه 1-25

جواد آیار؛ مجید ملایوسفی


5. پلانتینگا و مسئلة منطقی شر

صفحه 89-103

رحمان شریف‌زاده؛ سیدمحمدعلی حجتی