دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

1. مفهوم خدا در اندیشۀ ابن‌سینا

صفحه 1-17

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی


3. معناداری زندگی در پرتو جاودانگی نفس از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 45-64

فروغ السادات رحیم پور؛ محمّدجواد ذریّه؛ زهرا آبیار